129401. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés alakdarabok előállítására

I Megjelent 1942. évi április hó 1-éii. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 129401. szám. XVII/d. (VIII/a) osztály, — E. 5582. alapszám. Eljárás és berendezés ialakdaráb'ok előállítására. Ehrenhaft Viktor építőmester, Prága. A bejelentés napja: 1940. évi május hó 27. A találmány eljárás és berendezés alak­darabok, különösen lemezek előállítására, térfogatát sajtolás után megnövelni törek­vő anyagból, pl. fagyapotból és oement-5 bői. Fagyapotból ós ásványi kötőanyagokból álló lemezek már ismeretesek. Kötőanyag­ként Sorelcemenlet alkalmaznak, amikor­is a habarccsal összekevert fagyapolot sza-10 lagformázó gépekhez vezetik, melyek az anyagkeverékei, acéLszalagokat vezető saj­tol óhengerek útján, a kívánt lemezvastag­ságra hozzák. Az acélszalagok, a közöttük fekvő, még nedves, kis fajsúlyú építőle-15 mezszalaggal együtt, hevített csatornán vo­nulnak át, mikoris a cement 10-15 perc alatt leköt. Ezután a szalag rövid utószá­rító kemencébe kerül, majd lemezekké vágják szét azt. 20 Ha a fagyapot kötőanyaga közönséges cement, pl. portlandcement, akkor a le­mezeket legalább 18 óráig nyomás alatt tartott formákban kell készíteni, nehogy az anyag a formákat szétvesse. Emellett a for-25 mák halmazát, a bennük elhelyezett 'for­madarabokkal együtt, kocsin, csavarsajt ói­val összenyomják, majd e halmazt vasak­kal összeszorítják, amikoris a csavarsajtó lazítható és az egész halmazt, száradás; 30 céljából, félreállítják. Egy másik megol­dási módnál, melynél portlandcement ta­lál alkalmazást, minden sajtolt lemezt, for­májával együtt, összeszorítanak és a for­mákat a bennünk elhelyezett lemezekkel 35 együtt, halmazzá szorítják össze, majd az 40 egyes formák szorítószerveit eltávolítják. A közönséges cementtel, pl. portlandce­mentlel készült fagyapotlemezek előállítá­sának mindkét kiviteli módja körülmé­nyes és nem alkalmas tömeggyártásra. A találmány azzal teszi lehetővé a fa­gyapotból és léghőmérsékleten száradó ce­ment-, pl. porllandecment-habarcsból ké­szült lemezek tömeggyártását, hogy a saj­tolt darabokat, közvetlenül sajtolásuk 45 után, a sajloló-dugallyú nyomófelülete mentén, oldali, oly halmazba toljuk, mely­ben meggátoljuk az alakdrabbk anyagá­nak duzzadását a kész lemezek kívánt vég­méretein túlmenően. 50 A formadarabot a sajtóbői azzal a for­mával együtt tolhatjuk át a halmazba, melyben a sajtolás történt, vagypedig a formát a sajt óban visszatartjuk és csupán a frissen kisajtolt alakdarabot toljuk ki a 55 halmazba. A kitolás alatt állandó értéken tartjuk a sajtoló nyomást, vagypedig a saj­' tolást a kitolás előtt, ismert módon, addig forytatjuk, míg az alakdarab vastagságai kisebb1 nem lesz a kívánt végleges vas- 60 tagságnál, amikoris a sajtoló dugattyút te­hermentesítjük és a formadarabot kitoljuk. Az a lakdarabok azután, megkeményed ősü­kig, a halmazba zárva maradnak úgy, hogy a kívánt végméreínel túlmenően nem 65 duzzadhatnak. A mellékelt rajz a találmány példakér peni kiviteli alakjait szemlélteti. Az 1. ábra azt ; a gyártási módot érző­kelteli, melynél az alakdarabokat forrná- 70

Next

/
Thumbnails
Contents