129399. lajstromszámú szabadalom • Ferde illesztésű, vasúti sínkötés

/ • Megjelent 1942. évi április hó 1-en. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI RTROSAG SZABADALMI LEIRAS 129399. szám. V/a/l. osztály. — C. 5441. alapszám. Ferde illesztésű, vasúti sínkötés. Cipolla Manlio gyáros, Pavia (Olaszország). A bejelentés napja: 1940. évi november hó 12. — Olaszországi elsőbbsége: 1940. évi október hó 24. A találmány ferde illesztésű, vasúti sín­kötés, amelynek egyik kiviteli alakját a mellékelt rajz példaképen tünteti fel. Az 1. ábra oldalnézetben mutatja azt 5 a két síndarabot, melyeknek egymás mel­lett fekvő végén a találmány szerinti kötést alkalmazzuk. A 2. ábra a kötés felülnézete. A 3. ábra harántmetszet. 10 Az 1 sín végét a sín tengelyéhez képest ferde síkban levágjuk. A sín gerincének az érintkezési vonaltól kifelé eső oldalát en­nek egész magasságában megvastagítjuk, mégpedig annyira, hogy ez az oldal a sín-15 fej legkülső szálát magában foglaló, füg­gélyes síkot alkot. A síntalp belső síkján felfelé kiálló —g— küszöb van. A gerinc —f— lyukaiba helyezzük a kötőcsayaro­kiat. A másik 2 sín gerincét ugyanúgy vas-20 tágítjuk meg és vágjuk le, mint az 1 sínét, a síntalpon azonban az 1 sín küszöbének megfelelő, sík —e— nyúlványt alakítunk ki, melyre a küszöb támaszkodik. A 2 sín gerincén az 1 sín —f— lyukainak 25 megfelelő —h— áttörések vannak a kötő­csavarok befogadására és a kiterjedés okozta elmozdulások lehetővé tételére. A kötést Grower-féle alátéttárcsával hasz­nált 3 gerinccsavarok, közönséges 4 alap­lemez, szorítólemezés 5 síncsavarok, két 30 kicsiny 7 talpfa és ennek 6 talpcsavarjai egészítik ki, mint a szokásos kötéseknél. A találmány célja azoknak a lökéseknek kiküszöbölése, amelyeket a merőleges il­lesztési kötéseknél a nyitott sinhézagok 35 adnak át a gördülő anyagnak. Ferde il­lesztésnél a kiterjedést a kötés illesztési síkjainak elmozdulása teszi lehetővé; a két­oldali nyomást a rugalmas Grower-tár­csák veszik fel. Ezeket úgy kell megszer- 40 keszteni, hogy utat engedjenek annak a csekély harántmozgásnak, melyet a sínek ia ferde síkok elmozdulásával idéznek elő. Szabadalmi igény: Ferde illesztésű, vasúti sínkötés, azzal jel- 45 lemezve, hogy a sínek két összekötendő vége, teljes magasságban, a sín tengelyé­hez képest ferde, függélyes síkban van levágva, továbbá hogy a sínek gerince az érintkezési vonaltól kifelé eső olda- 50 lakon, annyira meg van vastagítva, hogy mindegyik gerinc a sínfej legkülső szá­lát magában foglaló, egy-egy függélyes síkot alkot, végül hogy az egyik sín talpának belső síkján felfelé kiáló kü- 55 szöb van, mely a másik sín végén kiala­kított, megfelelő nyúlványra támaszko­dik. 1 rajzlap melléklettel. Pelelßs kiadó: dr. ladoméri SZMEKTNIK ISTVÁN m . kir. szab, bíró. ,.J ö V 0" Nyomdaszövetkezet. Budapest, IX.. Erkel-u. 17. Tel.: 182-278 — Fel. vez.: Bárányi József

Next

/
Thumbnails
Contents