129347. lajstromszámú szabadalom • Hírszóró berendezés, közcélú járművekhez

Megjelent 1942. évi április hó I-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAfr SZABADALMI LEIRAS 129347. szám VII/j. osztály. — H. 10929. alapszám. Hírszóró Werendezés, közcélú járművekhez-Havas Péter kereskedő, Budapest. A bejelentés napja: 1940. évi augusztus hó 8. A rádió-leadáson alapuló hírszóró be­rendezések közérdekű feladatok megoldá­sára, pl. légvédelmi intézkedéseknek, a polgári lakosságot érintő utasításoknak, ár-5 vízvédelmi intézkedésieknek, katonai jel­legű parancsoknak tömegekkel való gyors egyidejű közlésére nem alkalmasak, mivel az ismert rádióvevő-készülékek túlnyomó része zárt helyen van és így leadás esetén 10 a lakosságnak csak aránylag kis töredéke értesíthető' közvetlenül. Ezt a hátrányt az ismert rádió-leadásnál olymódon lehetne kiküszöbölni, hogy vá­rosok közterületein rádióvevőkészülékeket szerelnek fel és azokat állandó üzem­ben tartják. Ennek a megoldásnak két nagy hátránya van, — az egyik, a rendkí­vül nagy beruházási és üzemköltség, amely az amúgy is nagymértékben megterhelt közületekre nem hárítható át, — a másik, hogy a szabadban elhelyezett, az időjárás viszontagságainak állandóan kitett vevő­készülékek élettartama rövid, a karban­tartás körülményes, vevőkészülékenként külön áramcsatlakoztatásokról 25 doskodni. Annak igazolására, milyen fontos, fő­ként városokban, a tömegek gyors, egy­idejű értesítése, példaképen a Budapesten felállított légoltalmi riasztó-berendezések-30 re íszirenákra) hivatkozunk, melyeknek felállítása közel 500,000 pengő beruházást jelentett, holott ezek a légoltalmi riasztó­berendezések csak vészjeleket tudnak le­adni, parancsok, utasítások közvetítésére 15 20 kell gon­nem alkalmasak és az a további hát- 35 rányuk1 , hogy még a legnagyobb hangerejű hatósági riasztási jel is zárt épűlet-tőmi­bökben, mellékutcákban, állandó zajjal dolgozó üzemekben alig vagy egyáltalában nem hallható, úgyhogy' a hatósági riasz­tájsi jel leadása után rendszerint még 5—Í0 percig eltart, míg a 81800/1940. H. M. sz. rendelet 4. §-a szerinti, a lakóházakban (egyéb épületekben, házcsoportokban;)meg­szervezendő állandó helyi riasztó-szolgá­lat további jelzései alapján a szükséges 45 intézkedések mindenütt megtörténnek, — holott, mint a jelenleg folyó háború is bizonyítja, — a támadó repülőgépek nagy sebességére való tekintettel, döntő fontos­sága van a perc törtrésze alatt foganatosí- 50 tott intézkedéseknek. Légoltalmi veszély esetén a parancsok, utasítások központi helyről való gyors és eredményes közlésének azért is fokozott a jelentősége, mivel a közterületeken te- 55 vékenykedő hivatalos közegek (rendőrök, tűzoltók, segédosztagok, az intézkedésekkel megbízott parancsnokok rendszerint gáz­álarcot hordanak, amelyen át hangos pa­rancsok nem adhatók, úgyhogy a veszély 60 esetén könnyen keletkező pánikot, — me­lyet a riasztó-jelzések — az esetek túl­nyomó részében — csak fokoznak, az erre hivatott vezetők nem képesek megszün­tetni, a fej vesztetten szaladgáló tömeget 65 nem tudják irányítani. A találmány szerinti hírszóró berende­zés a fenti hátrányok felismerésén alapul

Next

/
Thumbnails
Contents