129343. lajstromszámú szabadalom • Eljárás elektronsokszorozók elektródáinak aktiválására

Megjelent 1942. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI <$B0K SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129343. szám. VH/d. osztály. — F. 9309. alapszám. Eljárás tslektronsokszorozók elektródáinak aktiválására. „Fides Gesellschaft für die Verwaltung und Verwertung von gewerb­lichen Schutzrechten mit beschränkter Haftung", Berlin, mint a Siemens & Halske Aktiengesellschaft berlín-síemensstadtí cég jogutódja. A bejelentés napja: 1940. évi december hó 2. — Németországi elsőbbsége: 1939. évi december hó 2. Ismeretesek oly elektronsokszorozók, melyeknél a szekunder elektronokat ki­bocsátó rétegek magnéziumból vannak. Is­meretes továbbá, hogy a sokszorozási té-5 nyező növekszik, ha e rétegeket tiszta mag­nézium helyett magnéziumoxidbői készí­tik. Ismeretes végül ily rétegek előállí­tására való oly eljárás, melynek lényege, hogy tiszta magnéziumot reakcióképes gáz, 10 például oxigén vagy széndioxid jelenlé­tében, megfelelő nyomáson' lelgőzölögtet­nek. A találmány célja az említett eljárás javítása. A sokszorozó elektródáinak mi-15 nőségé szempontjából lényeges, hogy a magnézium elgőzölgése egyenletes legyen. Tiszta magnézium alkalmazásakor nehéz­ségeket okoz, hogy a tömör magnézium­testet oxidhártya borítja ós így a magné-20 ziumgőzök nyomása hevítéskor az oxid­hártya alatt viszonylag erősen növekszik, amíg a hártya fel nem szakad. Ennek következtében hirtelen és csak nehezen befolyásolható magnéziumkitörés megy 25 végbe. E hátrányokat azzal kerüljük el, hogy a találmány értelmében poralakú ke­varék vagy ötvözet alakjában jelenlevő magnéziumot gőzölögtetünk el. Például oly keveréket alkalmazhatunk, amely körül-30 belül 2% magnéziumot és 98<>o nikkelt tartalmaz. Eljárhatunk úgy, hogy a keve­réket megfelelő hordozóra, például nik­kelbádogra hegesztjük. Összefüggő magné­ziumoxidhártya ily körülmények között nem képződhetik, minthogy az egyes mag- 35 néziumrészecskéket nikkel választja el egy­mástól. Az egyes magnéziumrészecskék külön-külön gőzölögnek el, úgyhogy az elgőzölgés folyamata kellő szabatossággal szabályozható, összefüggő oxidhártya mag- 40 néziumötvözet, például 1—10% magnéziu­mot tartalmazó magnézium-nikkel ötvözet alkalmazásakor sem képződhetik. A találmány szerinti eljárás lényegesen jobb eredményt ad, ha az elgőzölögtetés 45 útján bevonandó felületet tartósan vagy legalább is időnként hevítjük, hogy az esetleg" fölös mennyiségben lerakódó mag­nézium azonnal elgőzölöghessen. A heví­tés hőmérsékletének felső határa abból 50 a követelményből adódik, hogy hatásos sokszorozás végett nyomokban tiszta mag­nézium maradhasson a rétegen. A találmány további részleteit a rajz alapján ismertetjük. Az 1. ábrán mágneses 55 sugárvezetésű elektronsokszorozó elektró­dáinak elrendezése látható. Az elektróda­rendszert lényegében az 1 wolframkatóda, a konstantánból készült sokszorozó 2 elek­tródák, a 3 ellenelektródák és a 4 anóda 60 alkotják. A sokszorozó elektródák akti­válása végett konstantánból készült 5 bá­dogot alkalmaztunk, amelyre la '6 hivat­kozási számmal jelölt helyeken magnézium és nikkel alkotta poralakú keverék kis 65 mennyiségét hegesztettük. A hegesztést cél-

Next

/
Thumbnails
Contents