129340. lajstromszámú szabadalom • Eljárás észterek előállítására

Megjelent 1942. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 129344). szám. IV/h/2. osztály. — F. 9121. alapszám. Eljárás észterek előállttására. I. G, Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja: 1940. évi március hő 2. — Németországi elsőbbsége: 1939. évi március hó 21. 10 15 Ismeretes, hogy a p-nitrobenzoesavna,k meghatározott ciklusos hidroxilvegyülefcek­kel vagyis ciklohexanollal és a guajakoUal alkotott észterei baktériumos fertőző be­tegségek kórokozóival, mint sztreptokok­kuszokkal ós pneumokoklaiszokkal szem­ben hatékonyak. Úgy találtuk, hogy baktériumos fertőző­betegségekkel szemben, kiváltképen a pneu­mokokkuszok által okozott betegségekkel szemben nagymértékben hatékony vegyü­leteket kapunk akkor is, ha a p-nitroben­zoesavnak vagy a p-uitrotiobenzoesaATiak, illetve ezek helyettesítési termékeinek leg­alább 6 szénatomú, egyenes vagy elágazó, ellenben nyilt szénatomláncot tartalmazó alifás 'alkohollal vagy merkaptannak al­kotott észtereit állítjuk elő. Az egyenes vagy elágazó láncú hexilalkohol vagy hexil-20 merkiaptán primer, szekunder vagy ter­cier lehet; az alkoholok vagy merkap­tánok elegyeit is használhatjuk. Mi­után az új észterek folyékonyak és olajok­kal keverhetők, tetszőleges nagy tömény-25 ségű olajoldatok állíthatók elő, ami' azok gyógyászati alkalmazása tekintetében kü­lönösen előnyös. Az új észterek előállítását önmagukban szokásos észterezőeljárások alkalmazása 30 mellett, pl. akként foganatosítjuk, hogy p­nitrobenzoesavat hexilalkohollal valamely sav, mint .kénsav vagy halögénhidrogén­savak segítségével észterezzük, vagy a p­nitrobenzoesav halogenidjét hexilalkohollal 35 adott esetben savkötőszer, mint szerves bázisok, pl. piridin, kinolin és dimetilanilin vagy alkáliák, mint pl. alkáli- vagy alkáli földfémkarbonátok vagy -hidroxidok je­lenlétében közömbös vagy vizes közegben reagáltatjuk; a savhalogenidet a reakciós 40 elegyben közbensőleg is keletkeztethetjük, amennyiben a p-nitrobenzoesav ós hexil­alkohol elegyéhez tionilkloridot vagy egyéb halogénezőszert adunk, miméllett a re­akciós elegyben célszerűen savkötőszer, 45 mint piridin van jelen. Hexilalkoholátokat továbbá a p-nitrobenzoesav halogenidjeivel vagy fordítva a p-nitrohenzoesav sóit hexil­alkohol reakcióképes észtereivel, pl. hexil­halogeniddel vagy ^szulfáttal reagáltathat- 50 juk. A p-nitrobenzoesavanhidrid, továbbá hexilalkohollal a megfelelő észterré rea­gáltatható. Az új észtereket kapjuk akként is, ha hexilmagnézium^oxigénvegyületre, miként azt oxigénnek hexilmagnéziumha- 55 logeiiidre való behatásával kapjuk,, a p­nitrobenzoesav halogenidjét hagyjuk hatni. Végül a p-nitrobenzoesavnak egyéb alko­holokkal alkotott észtereit hexilalkohollal való átéiszterezéssel a kívánt új észterekké 60 alakíthatjuk át. Azonos módon kapjuk a tioésztereket is. Az új észterek vízben oldhatatlanok, el­lenben közömbös szerves oldószerekben' könnyen oldódnak. 65 1. példa. 55,6 g p-nitrobenzoilklorid, 31 g n-hexil­alkohol és 50 cm3 xilol elegyéhez foko­zatosan 25 g piridint adunk. A heves re­akció megszűnte után az elegyet 1 óráig 70

Next

/
Thumbnails
Contents