129289. lajstromszámú szabadalom • Eljárás grafitból és kátrányból, vagy grafitból és azbesztből lyukacsos (porózus) antifrikciós és önműködően kenő keverék előállítására

Megjelent 1942. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI JÖA SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129289. szám. IV/h/1. (Xl/g.) osztály. — M. 12024. alapszám. Eljárás grafitból és kátrányból, vagy grafitból és azbesztből lyukacsos (porózus) antifrikciós és önműködően kenő keverék előállítására. , Monferini Ernesto iparos, Turin. A bejelentés napja: 1941. évi június hó 7. A találmány eljárás lyukacsos (porózus) és antifrikciós, önműködően kenő keverék előállítására, mely eljárással különbözői keménységű anyagokat állíthatunk elő, me-5 lyek, azonban mindig nyújthatók és igen pagy mértékben likacsosak, mégpedig a mindenkori rendeltetésüknek megfelelően; ez anyagok nagy mennyiségű kenőolajait képesek magukba fogadni, és használat al­io kannával magukból kiadni. Ä találmány szerint grafitport a követ­kező ragasztóanyagokkal keverünk össze: kátrány, aszfalt, földi-szurok- és a keveré­ket megfelelő nyomás alkalmazása után, 15 tömörítése céljából hőkezelésnek vetjük1 alá. A találmány azon a tényen alapszik, iiogy a kátrány a szilárd testeken, külön­böző mértékben tapad, aszerint, hogy le-20 pártással milyen mértékben szabadítottuk meg egyes alkatelemeitől, továbbá, hogy az a kátrány, melyből a 270 C° alatt le-^ párolható elemeket eltávolítottuk, különö­sen jó tapadású és hogy ily körülmények 25 mellett a kátrány egyesíthető a szilárd testekkel. Az eljárás példaképem foganatosítájsi módja szerint, hevített grafitból 5—lOtyb tisztított kátránnyal, előnyösen kőszéru-30 kátránnyal keverünk össze, azután az anyagot hidraulikus sajtóval formákba sajtoljuk. A darabokat a kemencében mint­egy 250 C°-ion kiszárítjuk és a levegő ki­zárása mellett (kokszporba süllyesztve) a 35 hőmérséklebet lassan 1000 C°-ról 1200 C°-ig emeljük, azután pedig lecsökkentjük. Az elszenesedés közben a kátrány szétbomlik, igen kemény szenet hagy hátra, mely a port állandósítva, kellő szilárdságú anya­got cementál. 40 Minthogy azonban a kátrány lepárló­dása 400 C° fölött gyorsan ősökben "éjs 450 C° és 500 C° között megszjíínjk, azj anyag elszenesedése nyitott tartály esetén közvetlenül 500 Cc fölött következik: be; 45 ezért a gazdaságosságra való hivatkozással is előnyös az elszenesedést alacsony hő­mérsékleten előidézni. Gyakorlati szempontból előnyösnek mu­tatkozott a grafit és kátrány keverékéhez 50 borsavas sót, vagy bórsavat adni. A fé­lig száraz állapotban készített pépet meg­felelő nyomásion sajtoljuk avégből, hogy a kívánt alakú kemény anyaggá alakítsuk, majd megfelelő hőmérsékleten szárítjuk. 55 Az leiszenesedésnél a kátrány likacsosságot nyer. Az eljárás \&gy másik foganatosítási /mód­jánál kátrány helyett azbesztport, ragasz^­tóianyagként pedig legelőnyösebben ná- 60 triumszilikátoldatot alkalmazunk. A keve­rési arányok előnyösen a következők le­hetnek: 25—75o/o grafit és 75—25 0/0 az­beszt; a keverés termékének félig száraz! állapotban kell lenni. 65 A hőmérséklet, a nyomás, az; alkalmazott kátrány vagy azbeszt mennyiség, valamint a grafitszemcsékkel való keverés módja szerint, az előállított termék tömör vagy

Next

/
Thumbnails
Contents