129281. lajstromszámú szabadalom • Eljárás parafinnek kinyerésére bitumenes szenek kátrányaiból

Megjelent 1942. évi március hó 16-án. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 129281. szám. XI/i>. (IV/Ii/1.) osztály. — E. 5655. alapszám. Eljárás parafáinak kinyerésére bitumenes szenek kátrányaiból. Edeleanu-Gesellschaft m. b. H., Berlin-Schöneberg. A bejelentés napja: 1941. évi május hó 2. — Németországi elsőbbsége: 1840. évi június hó 11. Utókezeléssel, mint alkáli-, sav -vagy de­rítői öldekkel való kezeléssel fehér áruvá feldolgozható nyers parafáinak bitumenes szenek kátrányaiból, például barnaszénkát-5 'rányhól való kinyerése eddig csak SZCH lektív oldószerek, mint például folyékony kéndioxid felhasználásával és csak úgy si­került, hogy a kátrányt kétszeri lepárlás­nak vetették alá és a másodszor kapott 10 párlatot dolgozták fel. Ugy találtuk, hogy könnyen deríthető nyersparafint úgy kapunk, hogjy; a hátrányt csak a primer lepárlásnak vetjük alá, ame­lyet a kitermelés fokozása végett előnyösen 15 vákuumban végezünk, az itt kapott párlatot kéndioxiddal kivonatolva, egyrészt parafin­mentes kivonatra, másrészt paraniidús fi­nomílványra osztjuk és másodszori lepár­lásnak csak ezt a parafiiidús finomílványt 20 vetjük alá. Az így kapott nyersparafinpár­latot tovább dolgozzuk fel, nevezetesen ab-I>ól az olajat eltávolítjuk és a nyerspara;­. i'int savval, derítőfölddel, vagy más ha­sonló hatású anyagokkal utókezeljük és 25 ilymódon további intézkedések nélkül vi­lágos színű, sőt fehér parafiufajtákat ka­punk. Az eddig ismert hasonló 'eljárásokkal szemben a találmány szerinti eljárásnak) 30 az az előnye van, hogy a másodszori le­párlásnak ia kátránynak csak kisebb ré­szét kell alávetni, úgyhogy ennek meg­felelően kisebb méretű berendezésekkel dolgozhatunk. Ezenkívül megtakarítjuk azokat az olajveszteségeket, amelyek az 35 ismert, eljárásnál az egész kátránynak új­bóli lepárlásakor keletkeztek, mert a kén­dioxiddal való kivonatoláskor kapott kivo­nat minden része Diesel-olajra vagy fűtő­olajra dolgozható fel, míg az ismert eljá- 40 rásnál alkalmazott második lepárlásnál ka­pott maradék hullád ék anyag volt. Az első párlat kéndioxiddal való kivona­tolását önmagában ismert módon, ellen­áramban, oly hőmérsékleti gradiens alkal- 45 mázasával végezzük, amelynél az eljárás­nak abban a szakaszában, amelyben az oldószert bevezetjük, illetőleg a párlatot elvezetjük, oly hőmérséklet uralkodik, amelynél a parafái megolvad, míg azon az 50 oldalon, ahol a parafinmentes kivonat fo­lyik el, oly hőmérsékletet tartunk fenn;, amely a kivonatból előállítandó olaj der­niedési hőfokának felel meg. Ez a hőmér­séklet tehát körülbelül —10 és —15 Ca kö- 55 zött fekszik, ha a kivonatból, például új­bóli szelektív kezeléssel, Diesel-olajat kí­vánunk előállítani. A hőmérséklet azon­ban magasabb is lehet, ha az összes kivonatot egyszerűen mint fűtőolajat ki- 60 vánjuk feldolgozni. Az ellenáramos kivona­tolásnál alkalmazott alacsony hőmérsék­leti fokozatokban emellett az eddig al­kalmazott ülepítőtartány helyett célsze­rűen centrifugákat használunk, hogy eze- 65 ken a helyeken a csak egyszer lepárolt kátrány feldolgozásánál egyébként nehezen szétválasztható fiiioníítványoldatot és ki­vonatoldatot egymástól elkülönítsük.

Next

/
Thumbnails
Contents