129238. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a 4,4'-dihidroxi-alfa, béta-dietil-sztilbén szerves savakkal alkotott észtereinek előállítására

Megjelent 1942. évi március hó 2-án. SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129238. szám. IV/h/2. osztály. — R. 7944. alapszám. Eljárás a 4,4'-dihiä*roxi-a,ß-dietil- sztilbén szerves savakkal alkotott észtereinek előállí­tására. Richter Gedeon vegyészeti gyár rt. cég, Budapest. A bejelentés napja: 1940. évi március hó 12. Mint ismeretes, a 4,4'-dihidroxi-a,ß-dietil­sztilbén élettani hatása minőségileg azonos a természetes női ivarhormon (ösztron) ha­tásával, mennyiségileg pedig ezt felül is 5 múlja. Analóg példákból következtetve vár ható volt, hogy az említett vegyület észte­rei az eredeti vegyületnél tartósabb (pro­trahált) hatásúak lesznek. Ezt a feltevést egyrészt saját megfigyeléseink, másrészt pe-10 dig irodalmi adatok, mint pl. Dodds és Goldberg angol kutatók vizsgálatai (1. »Na­ture« 142. p. 211) igazolták. Dodds és Goldberg a megfelelő savan­hidridekkei állították elő a 4,4'-dihidroxi-15 a,ß-dietil-sztilben észtereit. Minthogy azon­ban némely savanhidrid előállítása nehéz­ségekbe ütközik, igyekeztünk ezen észtere­ket általánosabban használható, egyszerű eliárással előállítani. Ezirányú vizsgálata-20 ink során azt találtuk, hogy a keresett ész­terek keletkeznek akkor is, ha a 4,4'-dihi­droixi-a,ß-^dietil-sztilbent a megfelelő szer­ves savakkal melegítjük. Ilymódon azon­ban az észterképződés mértéke nem kielé-25 gítő, miértis a találmány értelmében az anyagkeveréket célszerű vízelvonő anya­gok jelenlétében melegíteni. Vízelvonó anyagként különösen foszforpentoixidot vagy foszforoxikloridot használhatunk. Az 30 észterképződés már aránylag kis mennyi­ségű foszforpentoxid vagy foszforoxiklorid jelenlétében is csaknem kvantitatíve követ­kezik 'be. A találmány szerinti eljárás ezen erednié-35 nyét előrelátni nem; lehetett, mert attól) kel-. lett tartani, hogy a kiindulási anyag, a (ben­ne levő kettős kötés miatt, savjellegű anya­gok behatására könnyen elbomlik vagy po­limerizálódik, így pl. kénsav nem hasz­nálható vízelvonó anyagként, mert már 40 csekély koncentrációban Is erős bomlást, gyantásodást idéz elő. A találmány szerinti eljárás részleteit az lalábbi példák ismertetik, anélkül, hogy a találmány ezekre volna korlátozva. 45 1. p é 1 d a. 2 g 4,4"-dihidroxi-a,ß-dietil-sztilbent ;20 cm3 jégecetben feloldunk, az oldathoz 1 g foszforoxikloridot adunk, visszafolyó hűtő alatt 1 óra hosszat forraljuk, azután 50 kétszeres mennyiségű vízbe öntjük és ál­lani hagyjuk. A kikristályosodott 4,4'diaoet­oxi-a.ß-dietil-sztilbent szűréssel elkülönít­jük és alkoholból átkristályosítjuk. A csak­nem kvantitatív mennyiségben kapott ter- 55 mék olvadáspontja 123 C°. 2. példa. 2 g 4,4'-dihidrO:Xi-a,ß-dietil-sztilbent 20 cm3 propionsavban feloldunk, az oldathoz lg foszforpentoxidot adunk és visszafolyó, 60 hűtő alatt 1 óra hosszat forraljuk. Lehűlés után a propionsavat vákuumban ledesztil­láljuk, a maradékot vízzel eldörzsöljük, a 4,4,-dipropionil-a,ß-dietil-sztilben kristá­lyait szűréssel elkülönítjük és alkoholból 65 átkristályosítjuk. A csaknem kvantitatív mennyiségben, kapott termék olvadáspont­ba ,104— ÍQ6.£f... .:,„:;, ; „,;,... .-„,-,; ,, 7,::,;

Next

/
Thumbnails
Contents