129215. lajstromszámú szabadalom • Villamos kábel, különösen távjelzőkábel

M«gj«li'nt 1942. évi március lió 2-án. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 129215. szám. VH/g. osztály. — F. 9331. alapszám. Villamos kábel, különösen távjelzőkábel. „Fides Gesellschaft für die Verwaltung und Verwertung von gewerb­lichen Schutzrechten m. b. H." Berlin, mint a Siemens & Halske Aktiengesellschaft, berlín-síemensstadtí cég jogutódja. A bejelentés napja: 1941* évi január hó 3. — Németországi elsőbbsége: 1940- évi január hó 11. A találmány oly villamos kábelekre vo­natkozik, melyek nincsenek helyhez kötve, hanem amelyeket a terepen szabadon fek­tetnek el, úgyhogy szükség esetén a kábel 5 felszedhető és másutt ismét elfektethető legyen. Az ilyen kábeleket a következők­ben terepkábeleknek nevezzük. Az ilyen terepkábelek gyakran erős húzóigónyekr iiek vannak alávetve. Evégből a kábeleket 10 azokban elrendezett acélhuzalokkal vagy acélkötelekkel, vagy a húzÖ igénybevéte­lek felvételére alkalmas fegyverzettel szok­ták ellátni. Ezek a járulékos szervek azon­ban a kábel hajlíthatóságát csökkentik, 15 amire pedig éppen a terepkábeleknél nagy szükség van. Ezért ilyen járulékos szer­vekről rendszerint lemondanak és a kábelt fegyverzet nélkül készítik, mimellett az ereket oly húzószilárdsággal szerkesztik, 20 hogy azok az üzemben előforduló mecha­nikus igénybevételeket elbírjak. Ennél a megoldásnál á kábelre ható húzóerőket az egyes kábelhosszakban lényegében az erek veszik fel, míg a húzó igénybevétei-25 leket az egyik kábelhosszról a másikra a kábelhosszak végein elrendezett csatlakoz­tató részek, például dugós kapcsolók ve­szik át. Ennek következtében az erek vé­geit e csatlakoztató részeken vagy azokban 30 úgy kell megerősíteni, hogy e kötési he­lyek húzóerőket átvihessenek. Nagyobb ér­számú kábeleknél azonban valamennyi ér egyforma megerősítése nehézségekkel jár és fennáll az a veszély, hogy a csatlakoz­tatási helyen az erek egy részére, esetleg 35 csak egyetlen érre hárul az egész húzó igénybevétel, amit természetesen ily kö­rülmények között az ér, illetve az erek átvenni nem képesek. É veszély kiküszöbölése céljából az ér- 40 végek csatlakoztatási helyeit, fegyverzet nél­küli és végeiken csatlakoztató részekkel el­látott terepkábeleknél a húzó igénybevéte­lek alól azáltal mentesítették, hogy a ká­belhosszak végein oly anyagból készült já- 45 rulékos szervet alkalmaztak, amely lénye­gesen kcvésbbé nyúló anyagból készült, mint a kábelköpeny ós amely a húzóerőket a kábelen elrendezett csatlakoztatórészről, például dugós kapcsolóról, közvetve a ká- 50 belköpenyen át, fokozatosan viszi át az erekre. x\ találmány értelmében ezt a já­rulékos szervet kellő húzószilárdságú szá­lakból vagy huzalokból készült, harisnya módjára szőtt szövedékből és ezen elren- 55 dezett gumihüvelyből készítjük, amely a kábclköpénnyel a harisnyaszerű szövedék szemein át össze van vulkanizálva. Ez a járulékos szerv lehet például a kábelhosz­szak végeire felvitt szalagtekercselós, amely 60 egyrészt a kábelköpennyel, másrészt a csatlakoztató résszel szorosan össze van kötve. Különösen előnyös kiviteli alakot kapunk akkor, hogyha a harisnyaszerű­szövedéknek a kábel felé eső végét szoro- 65 san kötjük össze a kábelköpennyel, míg másik végét a kábelen elrendezett csatla­kozórészen húzóerőket felvevő kötéssel

Next

/
Thumbnails
Contents