129194. lajstromszámú szabadalom • Fali fogas

Megjelent 1942. évi március hé 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 129194. szám. XVIII/a. osztály. — .S. 18337. alapszám. Fali fogas. Sági Károly műszerkészítő, Budapest. A bejelentés napja: 1940. évi május hó 29. Az eddig ismeretes fali fogasoknak több hátrányuk van. A rögzítésükhöz használt szeg vagy csavar a falat megrongálja. Még erősebben sérül meg a fal, ha annak ki-5 ékelése vagy betét beágyazása válik szüksé­gessé. Felszerelésük körülményes és eltá­volításuk után a fal megrongált helye lát­hatóvá válik. Az eddig ismeretes, fali fo­gasok üveglapra vagy csempére csakis ez 10 anyagok előzetes kifúrása után szerelhetők fel, amit csak szakértő, szerszámmal végez­het el. Rugalmas anyagból, készült, ta­padó fogasoknak pedig az a hátrányuk, hogy a használatban vagy idővel a levegő 15 behatása folytán a falról leválnak és a rájuk függesztett tárgy lezuhan. Vagyis nem nyújtanak biztonságot, emellett te­herbírásuk aránylag csekély. A találmány szerinti, fali fogas viszont 20 helyén szeg és csavar nélkül rögzíthető anélkül, hogy a fal, csempe vagy üveg kifúrása szükséges volna. Rögzítéséhez sem­minemű szerszám vagy segédeszköz nem szükséges, azt bárki a legegyszerűbb mó-25 don és minden szaktudás nélkül elvégez­heti. Teherbírása nagyobb, mint az azonos nagyságú, rugalmas anyagból készült, ta­padó fogasnak és a levegő behatása foly­tán nem válik le a falról. 30 A találmány szerinti, fali fogast az jel­lemzi, hogy annak akasztóhorga, mely fém­ből vagy más anyagból készíthető, meg­felelően méretezett, fémből, műanyagból, fából, stb. készült, isíma fenékrószű alj-35 zatban van ismert módon, példáxü csavar­menettel beerősítve vagy azzal öntés, pré­selés, stb. útján, egy darabból áll. Az alj­zat sima fenékrészét, ismert módon, rész­ben vagy egészben^ ragasztóanyaggal von­juk be vagy arra mindkét oldalán ra- 40 gasztóanyaggal bevont felületű, papírból, vászonból, stb. készült lapot erősítünk. A fali fogas használatba vételekor az aljzat ragasztóanyaggal ellátott felületét, ismeri módon, például megnedvesítessél,, ragasz- 45 tóképes állapotba hozzuk és a fogast a kívánt helyre, úgymint falra, fára, téglára, üvegre, csempére, stb. szorítjuk, mely ott száradás után szilárdan tapad és megter­helhető. A találmány szerinti, fali fogas 50 esetleges eltávolítása után a fal rögzítési helyén sérülés nem támad és a fogas min­denkor újból használható lesz, ha aljzatát újból ragasztóanyaggal vonjuk be. A rajz a találmány kiviteli alakját szem- 55 lélteti. Az 1. ábra a fogas két akasztóhoroggal távlati nézetben, a 2. ábra a fogast egy akasztóhoroggal metszetben mutatja. 60 —A— a fogas aljzata, —B— és —B^— az akasztóhorgok, —C— a papírból vagy más ismert anyagból, például vászonból készült és a fogas aljzatára rögzített lap, melynek —D— annak ragasztóanyaggal be- 65 vont felülete. Szabadalmi igénypontok: 1. Fali fogas, azzal jellemezve, hogy alj-

Next

/
Thumbnails
Contents