129141. lajstromszámú szabadalom • Cipő

Megjelent 1942. évi február hő 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 129141. szám. I/b. osztály. — P. 9930. alapszám. Cipő. Poór Rezső magánzó, Budapest, Tedesco Endre ny. magántisztviselő, Budapest és Várnai Imre cipő­nagykereskedő, Budapest. Pófszabadaloni a 123399. számú törzsszabadalomhOz. A bejelentés napja: 1941. évi január hé 14. A 126399. a. számú törzssziahadialomban' oly cipőt helyeztünk védelem alá, melyre az a jellemző, hogy a talp és sarok merev anyagú, pl. fából vagy műanyagból ké-5 szült összefüggő darabot alkot, melyet ol­dalról, a felsőbőr szélet lefedő és azt ja talphoz illetve a sarokhoz szorító, körül­futó bőr- vagy gumiráma szegélyez és e merev darabba, a talpnak azon a helyén, 10 iajhol a hídrész végződik, keresztirányban, ä talp egész szélességében végigmenő nyí­lás van vágva, mely nyilasit a merev talp­hoz vízzáróan csatlakozó hajlékony talp tölti ki. E hajlékony talp a törzsszabadia-15 lom szerint egyetlen hajlékony anyagú talpdarabból, vagy pedig több, egymás mel­lé helyezett és oldallapjukkal egymásra! fekvő, bőrből, vagy merev anyagból ké­szült talpcsíkbői áll. A gyakorlat azt mu-20 tattá, hogy abban az esetben,, ha merev talp nyílását kitöltő hajlékony talpat egyet­len bőrtalpból készítjük, akkor az eredeti­leg kitűzött célt, a bőrtalppal való taka­rékoskodást nem tudjuk teljes mértékben .25 elérni. Abban az1 esetben viszont, ha a haj­lékony talpat oldallap jukkái egymásra fek­vő több talpcsíkból készítjük, akkor az egymásra fekvő felületek dörzs öl cdése folytain a talp száraz időben nyikorog, ned-30 ves időben pedig sár hatolhat a felületek közé, ami a talp hajlékonyságát csökkenti és elősegíti annak tönkremenetelét. E hát­rányok kiküszöbölődnek a találmánynál. Ennek lényege az, hogy a merevanyagü talpba vágóit keresztirányú nyílást kitöltő 35 hajlékony talpat a merev talphoz csatla­kozó két hosszoldalán domborúra vagy ho­morúra kialakított egyetlen merevanyagü' betéítest alkotja, a merev talpnak két fal­része pedig, mely a talpba vágott nyílást 40 kétoldalról határolja, homorúra van kiváj­va, vagy domborúra van kialakítva, mety domborulatok és homorulätok egymásba illenek, úgyhogy a betétlest csuklótagként illeszkedik be a merev talpba, mimellett 45 a betéttest és a merevtalp közé bőr, gu­mi, textil vagy más alkalmas anyagú tömí­tőbetét van iktatva és a betéttest a rajta átmenő fémhuzalok vagy laposvasak segé­lyével van a merev talphoz kötve, 50 A csatolt rajzon a találmány példaképen felvett kiviteli alakjában van feltüntetve és pedig az 1. ábra a cipő oldalnézete, a 2. ábra a cipő talprészének függélyes. 55 hosszmetszete, a 3. ábra a talp felülnézete a vízzáró réteg és a borító .textillap eltávolítása» után, a i 4. ábra pedig az 1. ábra A—B vonalai 6ó mentén vett keresztmetszet. A rajzon —a— jelöli a merevanyagú talpat, —b— a sarkot, —g— pedig a felső­bőrt, melynek a talp és sarok oldalfelü­letére fekvő szélét —h— bőr- vagy gumi- 65 ráma fedi le. A talpba vágott, végigmenő,

Next

/
Thumbnails
Contents