129107. lajstromszámú szabadalom • Hordozófrekvenciás kéteres hírátvivőberendezés

Megjelent 1942. évi február hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 129107. szám. VII/j. osztály. — L. 8341. alapszám. Hordozófrekvenciás kéteres hírálvivőlierendezés. G. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja: 194t. évi március hó 12. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi március hó 13. Az ismeretes hordozófrekvenciás hírát­vivőKeriendiezések, amelyekben a forgalom mindkét irányban egyetlen vezetékpáron Bonyolódik le, a négy eres üzem módjára 5 való működés elérése végett a két forgalmi irányban különböző frekvenciakörzetekkel dolgoznak. Ezeknek a Berendezéseknek az a hát­rányuk, hogy a két forgalmi irányban kü-10 lön'böző vezetési csillapítást kell áthidalni és hogy a forgalom e vezetéken átmenő kisfrekvenciás sáv szélességének legalább kétszeresét kitevő szélességű frekvencia­sávot igényel. Ezenfelül a két forgalmi-15 irány különválasztásához külön szűrők szükségesek. A találmány szerint a hordözófrekven­ciás hírátvitelt mindkét forgalmi irányban ugyanabban a frekvenciasávban bonyolít-20 juk le olyképen, hogy a nullafrekvencia az egyik irányú átvitelnél az átviteli sáv ellenkező oldalán van, mint a másik irányú átvitelnél-A találmány szerinti berendezés a veze-25 tekén kéteres rendszer módjára működik, azaz a felhasznált frekvenciasáv mindkét forgalmi irányban ugyanaz, magában a berendezésben azonban a négyeres mód­szer van alkalmazva. A kisfrekvenciás be-30 szédáramot mindkét forgalmi irányban úgy hetyezzük át ugyanabba a vezetéki frekvenciasávba, hogjr a kisfrekvenciáknak megfelelő sávfrekvenciák a két irányban egymással ellentétes helyzetűek legyenek, 35 azaz úgy, hogy az egyik irányú áram nul­lafrekvenciája a sáv alsó határán legyen, a másik irányú áramé pedig a sáv felső ha­tárán. A két iránynak a vezetékien való összefoglalására előnyösen elágazókapcso­lást vagy hídkapcsolást alkalmazunk. Ez 40 az elrendezés vagy tartalmazhatja a szük­séges szűrőket, vagy párosítva lehet ve­lük. A sáv közepén levő frekvencia mindkét irányban ugyanabból a kisfrekvenciából 45 adódik, úgyhogy ennél a frekvenciánál bi­zonytalanság keletkezhetik. Ezt úgy lehet elkerülni, hogy az említett frekvenciát ki­metsszük a kisfrekvenciás sávból és egy­általán nem használjuk fel beszédátvitelre- 50 Ez avval az előnnyel is jár, hogy ezt a kö­zépfrekvenciát hívófrekvenciaként alkal­mazhatjuk, minek folytán a hívást a be­széd nem befolyásolhatja. A csatolt rajz a találmány két kiviteli 55 példáját szemlélteti. Az 1. ábra szerinti kapcsolási elrende­zésbe NFj-nél érkező kisfrekvenciás be­szédáram frekvenciái pl. 0,3 khz-től 2,7 kh-zig terjednek. Ezek a frekvenciák az 60 Nj vezetékutánzattal ellátott Gt elágazó­kapcsoláson és az 1,5 khz-es középfrekven­ciát kimetsző F'} szűrőn át az M x modulá­torba jutnak, amely a kisfrekvenciát a 3,3—5,7 khz-es nagyfrekvenciás sávba he- 65 lyezi át, még pedig olyképen, hogy a 3,3 khz-es frekvenciát a 0,3 khz-es frekven­ciából alkotja, az 5,7 khznes frekvenciát pedig a 2,7 khz-es frekvenciából. Az fo nullafrekvencia ennélfogva 3 khz. Ez a 70

Next

/
Thumbnails
Contents