129087. lajstromszámú szabadalom • Rúdvashajlító gép

2 129087. több-barázdás kialakítása helyett termé­szetesen a görgőt, magassági irányban ál­líthatóvá is tehetjük oly képen, hogy azt mozgása közben, pl. csavarorsóval vagy 5 ékkel feljebb Vagy lejjebb állíthatjuk és így a hajlítandó térbeli spirálisnak vagy csavarnak mindig bármely tetszőleges me­uetmagasságot adhatunk. Oly célból, hogy a vas a hajlítás alatt 10 saját súlya következtében be ne hajoljon és el ne forduljon, a hengeralakú 40 tá­masztó görgő alakjában segédszereléket alkalmazunk, a különböző vastagságú va­sakhoz magassági irányban beállítható: 15 40a ellengörgővel, mely görgőket 41 for­górész ágyaz, mégpedig akként, hogy azok a 42 forgáscsapon túlnyúlnak. A 41 forgórész 48 ágyazórészen nyugszik, mely a 25 szánveze lékekbe helyezhető. Ezt a 20 segédszereléket világosság kedvéért a 2. áb­rán csak a szakadozott vonalakkal jelölt 40 támasztó görgők érzékeltetik, melyek amint látható — a vasnak már meg­hajlított végét támasztják meg. A 40 tá-25 masztő görgőt, forgathatósága és nagy hossza következtében, mely utóbbi a for­gásponton túl is terjed, különbözően görbí­tett vasak megtámasztására nehézség nél­kül mindjg beállíthatjuk úgy, hogy a vas 30 azon a kellő módon lefejtődve halad túl és így annak előrehaladása, a legkisebb el­lenállásba ütközik. Igen nagy hajlításoknál a vas alátámasz­tásához a 4 ágyazólap hátsó széle mentén 35 még a hasítékos 44 sínt alkalmazzuk, oly­módon, hogy a 40 támasztó görgőket an­nak tetszőleges helyeire is rakhatjuk. Ek­ként a vasat a legnagyobb átmérőkig ter­jedő bármely gyakorlatilag előforduló haj-40 Irtásnál kifogástalanul megtámasztva, an­nak saját súlya alatti elhajlásait megaka­dályozzuk. Szabadalmi igénypontok: 1. Gép vasrudak és máseffélék haj Ittasára, vízszintes ágyazólap fölött levő, függé- 45 Íves tengelyű görgők segítségével, há­romhengeres hajlítóművek módjára, aholis az egyik görgő,alulról hajtott ten­gelyen van, azzal jellemezve, hogy az (5) tengely a (4) ágyazólap fölölt foga- 50 zotl (fi) görgőt hord és hogy az ágyazó­lapon (27) utánállító szerelékekkel el­látott, felhelyezhető (28) hajlító görgők vannak. 2. Az 1. igénypont szerinti gép, azzal jel- 55 lemezve, hogy a (28) hajlító görgőknek különböző magasságokra való tengelyirá­nyú beállíthatósága vagy e görgők leg­alább egyikének több-barázdás kialakí­tása (28a) folytán, csavarvonalalakú gör- 60 bék hajlítása válik lehetővé. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti gép, járulékos további görgőkkel, azzal jel­lemezve, hogy vízszintes tengelyű járulé­kos (40) támasztó görgök felhelyezhető 65 (43) tartószerveken akként vannak ma­gassági irányban állíthatóm elrendezve, hogy azok az ágyazol apón a hajlító gör­gőkkel meghajlított, vas megtámasztásá­ra különböző helyzetekben' felbelyezbe- 70 tők vagy felhúzhatók. 4. A 3. igénypont, szerinti gép, azzal jelle­mezve, hogy a (40) támasztó görgők a (25) szánvezetékekben megszorítható (41, 42, 43) részieken., e görgők forgástenge- 75 Iveivel kereszteződő függélyes (12) for­gástengelyeken kilengethetően vannak ágyazva. . 5. A 3. igénypont szerinli gép, azzal jelle­mezve, hogy a (4) támasztólapnak a füg- 80 gélyes tengelyű (28) hajlító görgőkkel szemben fekvő szélén oly módon elren­dezett hasítékos (44) léc van, hogy erre vízszintes tengelyű (40) támasztó görgők közvetlenül felhelvczhelők. 85 1 rajzlap melléklettel. Felelós kiadó: dr. ladoméri SZMERTNIK ISTVÁN m. klr. szab. biro. Jövő' Nyomdaszövetkezet. Budapest. IX.. Eckel-u, 17. iel.: 182-278 —.Felelős vezető: Bárányi Józsei.

Next

/
Thumbnails
Contents