129084. lajstromszámú szabadalom • Elöltöltő fegyver

Megjelent 1942. évi február hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 129084. szám. XIX b. osztály! — S- 18193. alapszám. Elöllöltő fegyver. v Akcióvá Spoiecnost drive Skodovy Závody v Plzní cég és Pantoflicek Bohdan mérnőkjelőít, mindketten Prágában. A hp jelentés napja: t937. évi augusztus hó 19.* Nagyteljesítményű elöltöltő fegyvereknél, •amelyek csöve tekintélyes hosszaságökiat ér el, az elölről való töltés nehézségekéi okoz, mert nem érhetjük el könnyen ke-5 zünkkel a csőszájat, valami zsámolyt, vagy; más efféle emelvényt pedig nem szabad elrendeznünk. A találmány a fegyvercsőnek valamely, a csőszájnál alacsonyabbra eső pontjától, 10 a csőszájig vivő lövedékszáliító készülék­kel küszöböli ki ezt a hátrányt. A talál­mány értelmében a fegyvercső alsó vagy középső részének alkalmas helyén hü­velybe, tartályba vagy más efféle hordo-15 zószervbe helyezzük a lövedéket, amely hüvelyt, i]l. lövedékhordozó szerkezetet egyszerű gépi közvetítéssel, pl. forgattyú, emelő vagy más efféle áttevéssel, a cső­száj magasságába emeljük és e szint el-20 érése után a lövedéket önműködőlég a csőbe ejtjük. A hüvely, sttx, az imént em­lített szállítómozgás továbbfolytatása, vágt­ázzál ellenkező értelmű mozgás, vagype­dig valamely vezérlőszerv segélyével jut 25 vissza kezdőállásába. Ilyfajta gyorstüzelő fegj'vereken a hü­velyek, szelencék, perselyek, vagy más ef­féle lövedékhordozók egész sorozatát ren­dezhetjük el, amelyek folytatólagosan egjr -30 másután magasba viszik a lövedékeket, a csőszájhoz juttatják és ott a csőbe ej­tik azokat. Természetesen gondoskodnunk kell ilyen­kor arról, hogy lehetetlenítsük a későbbi töltést, mielőtt az előbbi el nem hagyta a 35 fegyvercsövet. A rajzok 1—7. ábrái vázlatosan tünte­tik fel a találmány néhány példaképeni kiviteli sémáját. így pl. az 1. ábra a legegyszerűbb eme- 40 lőkészülék oldalnézete. A készülék egy vagy két —1— emelőből áll, amelyek a helytmaradóan a —3— csőhöz erősített - 2— csaphoz izülnek. Az —1— emelők végében van a —4— hüvely, amely fel- 45 veszi a csőbe töltendw lövedéket. A —4— hüvely végében az —5— kilmcsakaszték a —7— nyíllal ellentétes irányban, a —8— kilincsakaszték pedig a —7— nyíl irányá­ban biztosítja a lövedéket. Az —1— emelő 50 a —10— áttevőtengely, valamint a —11, 13— kúpkerékpárok közvetítésével, a—14— forgaftyúval kapcsolatos, aminek forgatá­sával az- 1—emelő a szaggatott vonallal jelölt állásból a telt vonalakkal feltünte- 55 tett állásba forgatható. Mikor a —4— hü­vely tengelye egybeesik a fegyvercső ten­gelyével, akkor a —8•— kilincsakaszték, a csőnek támaszkodva, kitér a —6— löve­dék alól, úgyhogy ez a fegyvercsőbe hull-60 hat. A —14— forgattyú hátrafelé forgatásá­val eredeti állásába forgathatjuk vissza az —1— emelőt. Ez az elrendezés, úgyszintén a többi alább leírandó is, egyaránt használható 65 mind külön elsütendő, mind pedig auto­perkussziós fegyverekhez. Előnyös azon­* Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák sza­badalmi hivatalnál annak Idején tett bejelentés napja.

Next

/
Thumbnails
Contents