129076. lajstromszámú szabadalom • Jelölőlemezecskék kartotéklapok számára

Megjelent 1942. évi február hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 129076. szám. IX/a/b. osztály. — H. 10815. alapszám. lelölőlemezecskék Kartotéklapok számára. Haberfeld Erwin Otto igazgató, Berlin-Weissensee. A bejelentés napja: 1935. évi február hó 19.* —. Németországi elsőbbsége: 1934. évi augusztus hó 16. Meghatározott kartol élclapok jelölésére feltűzött lovasokon kívül jelölőlemezecské­ket is használunk, melyek ellenkező irá­nyi! nyelveiknél fogva a kartotéklap ha-5 sítékpárjaiba úgy dughatok, hogy az egyik nyelv a lapszélen túlnyúlik. E jelzőjegy­ként szolgáló nyelv szélesebb nem lehet, mint amilyen a hasi lék szélessége, mert különben a nyelv bedugása lehetetlen vol-10 na. Ezért a lapszélen túlnyúló jelzőjegy igen keskeny és feliratok számára nem al­kalmas. Másrészt ismeretesek a könyvek lajstromfülei, melyek négyszögű vagy de­rékszögű testből állanak, melyet két nyel-15 vénél fogva a könyvlapra tűzzük és .amely­nek a célra dupla T-alakú hasítéka van. E hasítékok közül az egyik közvetlenül atest szélén A'au, míg a másik, mely a vele szom­szédos testből ki van siaj tolva. Mindkét nyelv 20 °ly sűrűn fekszik egymás mellett, amint ez csak lehetséges. Ilyen lajstromfülek karto­téklapokon való feltűzésére és többszörös kicserélésére nem alkalmasak, mert a nyeivgyökök túlsűrűn állanak egymás mel-25 lett és a papírlapok könnyen megsérülnek. E lajstromfülek feltevése és eltávolítása csak igen körülményes módon végezhető. A füleket annál merevebb munkaanyagból kell előállítani, minél nagyobb a fejük. A találmány szerinti jelölőlemezecské-30 nek a lapszélen túl kinyúló, különösen1 feliratokhoz alkalmas feje van, azonkívül megbízhatóan tapad, de azért mégis vé­kony kártyalapokba gyors an és kényelme­sen dugható, kicserélhető és pótolható, mert a jelzőfejet tartalmazó felső nyelv­vel egyazon lapoldalon fekvő külön fogó­lest van összekötve, mely az első nyelvet hordja. így tehát kél, magában véve ismeretes, eszköz kartotékok számára új jelzőjeggyé van egyesítve, melynek na­gyobb használati területe van, mint a kü­lön-külön, a magában véve ismeretes, je­lölőlemczecskének és lajtsromfülnek. Mint­hogy ily jelzőjegyeket, fejük nagysága miatt, aránylag merev munkaanyagból 45 kell előállítani, könnyű kezelésük tekin­tetében előnyös, ha szükséges rugalmasság elérésére a fogótest különösen keskeny. A rajz a találmány több péídaképeni ki­viteli alakjait tünteti fel. Az 1—10. ábra a találmány szerinti je­lölő lemezecske tíz kiviteli példája, a 11. ábra a kartotéklap három külön­böző jelölőlemezecskével, •a 11a. ábra metszet a 11. ábr|a Ha­llá vonala irányában, a 12. ábra a kartotéklap három más ki­vitelű figyelőlemezecskével. A jelölőlemezecskének a lap szélén ki­nyúló és felirat számára alkalmas nagy­sága miatt feltűnő —a— feje A^an, mely­nek tetszés szerinti szélessége van, pl. 20—60 mm, ami a lovasok szokásos széles­ségének és magasságának felel meg. * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. badatmi hivatalnál annak idején letl bejelentés napja. értelmében a volt cseh-szlovák sza-

Next

/
Thumbnails
Contents