129064. lajstromszámú szabadalom • Reklámszerkezet közlekedési eszközökre

Megjelent 1942. évi február hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI <^^B» SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129064. szám. IX/h. osztály. — W. 7075. alapszám. Rekláinszerkezel közlekedési eszközökre. Wernke Oszkár könyvelő, Helemba. A be jelentés imp ja: 1940. fi vi július hó (i. A mozgóreklámok hajlóenergiáját rend­szerint villanyáram vagy külön e célra lé­tesített mechanikai erőmű szolgáltatja. Van­nak találmányok, melyek a járművek ha-5 ladási mozgását iparkodtak a •járművekben felszerelt reklámok mozgatására felhasz­nálni, de ezeket nem alkalmazták, egyrészt azért, mert szerkezetükkel a jármű sebes­ségét fenntartó energiából vontak el, ille­ío tőleg a járművek levegővel szembeni el­lenállását légcsavarokkal fokozták, más­részt alkalmazásuk körülményes és költ­séges volta miatt. Ez a találmány a költsé­ges erőforrások helyett a járművek — fő-15 ként vasúti- és villamoskocsik, autóbu­szok és gépkocsik — egyenetlen járását, mely a pályától és a járműtől függően ki­sebb-nagyobb lökésekben, rázkódásiban nyilvánul meg, a járművek belsejében vagy 20 külső felületükön elhelyezett reklámképek mozgatására, és ezen kívül még — a figye­lem hatásosabb felkeltése céljából — hang keltésére használja fel anélkül, hogy a jármű szerkezeti részeihez azok hátrányá-25 ra és költségesen kapcsolódnék. A jármű mozgásából eredő lökés-sor inga vagy rúgó hatás alatt álló mozgathatóan felfüggesztett tömeg lengetésének segítségé­vel a reklámkép részletének ingómozgását, 30 illetőleg kerekes kilincsmű közvetíté­sével — forgását idézi elő ós ugyanekkor egy csengő, vagy más hangkeltő szerkezet időszakos megszólaltatását is végzi. Fenti találmány egy kiviteli alakját a 35 rajzKBielléklet három ábrán mutatja be. Az 1. ábra a íeklámszerkezet távlali képét, a 2. ábra oldalnézetét mutatja, míg a 3. ábra a kerekes kilincsmű tengelyen átmenő függőleges metszetét ábrázolja. Az (1) szalagrúgó szabad végén függő (2) 40 Iömeg . a jármű rázása folytán függőleges síkban lengőmozgást végez. A (2) tömeg, a hozzá és a (4) emeltyűkarhoz csuklósan kapcsolt (3) kar közvetítésével, a (4) emel­tyűkart (5) tengely körül a körív egy ré- 45 szén le-fel mozgatja. A (8) kilmcskerék, mely (18) hengeres tárcsával van ellátva, az (5) tengelyen a (4) emeltyűkartól füg­getlenül foroghat. A (4) emeltyűkar lefelé irányuló' mozgásakor a (7) rúgó hatása 50 alatt álló (6) kilincs, melyet a (4) emeltyű­kar hord, a (8) kilincskerékbe kapaszkodik és azt magával viszi. A felfelé irányuló mozgáskor a (6) kilincs a (8) kilincskerék fogain felcsúszik, mert a (8) kiüncskerék 55 előbbivel ellentétes irányú, vagyis az óra­mutató járásával megegyező h'ányú for­gását az alapra szerelt (9) kilincs, mely (10) rúgó hatása alatt áll, megakadályozza. A (2) tömeg lengéseinek ismétlődése foly- 60 Ián így a (8) kilincskerék az óramutató) járásával ellenkező irányú szakaszos for­gást végez. Forgás közben a (8) kilincs­kerék (11) pecke, a (13) tengelyen forduló, (14) rúgó hatása alatt álló (12) ütőkalapács 65 alsókarját maga előtt tolva a (14) rugóit megfeszíti. Mikor a (11) pecekről a (12) ütőkalapács alsó karja felszabadul, a (14) rúgó a (12) ütőkalapácsjat eredeti helyze­tébe — a (15) ütközőig — rántja és annak 70

Next

/
Thumbnails
Contents