129023. lajstromszámú szabadalom • Eljárás zsír- és vízálló papír- vagy papírlemeztartányok előállítására, cellulózatartalmú munkaanyagból

Megjelent 1942. évi január hó 15-én-MAGYAR KIRÁLYI (^^^K SZABADALMI BÍRÓSÁG : ' : '^-^'' SZABADALMI LEÍRÁS 129023. szám XIII/d. (IV/li/1.) osztály. —' Sch. 6028. alapszám. Eljárás zsír- és vízálló papír- vagy papírlemeztartányok (előállítására (•í'llíilőzalarlaliiiú munkaanyagból. Schlesische Cellulose und Papierfabriken Ewald Schoeller & Co., Berlin-Chariottenburg. A bejelentés napja: 1941. évi február hó 19. — Németországi elsőbbsége: 194«. évi március hó 2. A találmány eljárás a papír- ós papír­lemeziparnak zsír- és vízálló termékeinek előállítására. A találmány szerint előállí­tott termékek különösen alkalmasak zsír-5 tartalmú vizes élelmiszerek, pl. halkon­zervek, pácoló- illetve ízesítőanyagok el­tartására. A kiindulási anyag kartonból, papírle­mezből, papír öntvényből ós hasonlókból 10 álló tartányok, melyeket ismert módon csá­kozásisal, öntéssel, vagy sajtolással állíta­nak elő, mimellett lényeges, hogy azokon szájdudort és amennyiben a tartányt zárni •kell, hornyot is kialakítsanak. 15 Piapírt vagy papír lem ezt fehérjetartal­mú anyagokkal, mint csontenyvvel, bőr­eiryvvel és hasonlókkal, melyekel vegy­szerekkel, mint formaldehiddel adott eset­ben késleltető szer hozzáadása mellett ke-20 ményítünk, zsírállóvá tehetünk. Megkísérelték továbbá, hogy papírt, vagy szövetet akként tegyenek vizet át nem eresztővé, hogy e munkaanyagokat egymás után vizet át nem eresztő két be-25 vonattal láttak el, melyek közül az első enyvoldat vagy zselatinréteg, míg a váat­sodik szokásos lenolaj kence vagy lakkbe­vonat. Effajta összetett' bevonatokkal pa­píron vízzel szemben bizonyois állóságot , 30 elértek, de nem érték el azt, hogy a papír •zsírállóvá váljék.. A nem keményített fe­hérjerétegeknek tehát a technikai zsela­tin- vagy enyvrétegeknek mindenekelőtt az a hátrányuk, hog.y vízzel érintkezve azonnal duzzadnak. A cellulózaészterekl- 35 bői és hasonlókból való lakkréteg azért nem nyújt elegendő védelmet, mert cellu­lóza észterekkel vízállóságot nem lehet elérni. A technikában -eddig ismert cellu­lózaészterek csupán feltételesen vízállók és 40 ezért huzamosabb ideig tárolandó vizes anyagokhoz nem alkalmasak. A papírfal idővel nedvessé válik és meglágyul, kü­lönösen akkor, ha a lakkréteg alatt a zse­latin vagy enyvréteg nem keményített, mely duzzadni kezd, úgyhogy a második réteg tartása megszűnik és az megrepe­dezik. : A hátrányokat a találmány értelmében akként küszöböljük ki, hogy a cellulózá­ból álló alapra először keményített fe­hérje anyagokból, kiváltképen formalde­hiddel keményített állati enyvből vagy ál­lati zselatinból való filmet viszünk fel. Ezzel egyszerre több célt érünk el: a pro­tein egyrészt a papíralapba behatol, ab- 55 ban rögzítődik és formaldehiddel vagy formaldehidet lehasító anyagokkal való kezelés révén oldhatatlanná, vizes folya­dékokban legfeljebb gyengén duzzadóvá válik és a zsírokat, de a különbözői fajtájú 60 szénhidrogéneket, kiváltképen a könnyen illanó szénhidrogéneket mint benzint, ter­pentkiolajat ős hasonló,anyagokat át nem .ereszti. A találmány értelmében azonban a keményített proteinekből kapott alap- 65

Next

/
Thumbnails
Contents