129017. lajstromszámú szabadalom • Forgópisztoly tekercsrúgóval

Megjelent 194*2, éyi január hó 15-éu. •-: MAGYAR KIRÁLYI(^^3Í SZABADALMI BÍRÓSÁG -SZABADALMI LEÍRÁS ';'" 129017. szám XlX/a. osztály.' -:• N. 3577. alapszám. Forgópisztoly tekercsrugóval. Nagy Lajos puskamfíves, gépészmérnök-hallgató, Vác. A bejelenlés napja: 1940. évi november hó 8. Tudvalevő, hogy ezideig a forgópiszto­lyok csak pántrúgókkal készültek, ami oly hátrányt jelentelt, hogy a billent)- és ütőrugót igen, nehezen lehetett elkészíteni, 5 hogy egyforma erősségűnek feleljenek--.meg. Használat nélkül is az egyik, vagy másik rúgó többé-kevésbbé kimerül, miáltal m,ár a használati biztonsága nagy mértékben • csökken. Ezen hibák a tekercsrugós for-10 gópisztolynál nem fordulhatnak elő és az érintkezésvétie] a tekercsrugó egyenletes összenyomódása által oly finoman érzékel­tetik, hogy szinte kellemessé teszi a pisz­toly működését. A forgópisztolyok másik 15 nagy hibája az, hogy használat következ­tében a kakason levő gyuszeg elgörbiü és ezáltal a gyuszeg nyílását kikoptatja és a csappantyú közepére való ütés alig érhető el. Ha a gyuszeget a kakastól kü-20 lönállóan, magában a pisztoly testbe ágyaz­zuk, akkor ezek a hibák tökéletesen ki vannak küszöbölve. A legtöbb forgópisz­tolynál az elzáró a kakas mozgásának gát­lásán alapszik, de így az elzáró a billen-25 tyű erős húzása következtében ki van téve annak, hogy eltörik, vagy kiugrik. A te­kercsrugós pisztolynál az elzáró tengelyén levő csap a kakasnyelvet hátranyomja úgy, hogy a billentyű nem kényszerítheti ütés-30 re a kakast. A találmány a csatolt rajzon példakép­pen felvett kiviteli alakjában van feltün­tetve és pedig az 1. ábra a pisztoly oldalnézete és -vész-35 ben hosszmetszete, a 2. ábra a pisztoly liátulnézete és rész­ijén keresztmetszete gvuszeggel és elzáró­val, a 3. ábra a pisztoly lest l:e épített gyuszeg tekercsrugóval, a 40 I. ábra az elzáró oldalnézete, az .">. ábra a dobloló hálulnézele. a i). ábra a rúgónyereg felülnézele. A rajzon a - 7-- jelöli a ríigónyergel, amelynek első nyúlványa a --8—al jelölt 45 dobloló vájatába illeszkedik. A hátsó része kiemelhetően \aii a pisztolyba beágyazva. A --7— rúgónyereg ezenkívül a —4— ka­kas alsó ferde részére is illeszkedik. A —7— rúgónyereg köralakú nyílásán ke- 50 resztül megy az —-5— rúgóvezető, melyen a rúgó fekszik, felső része pedig a —4— kakas métyedésébe illeszkedik. A —2— bil­lentyű csappal összeköttetésben van a —8— dobtolóval és a —3— kakasnyelv alá 55 illeszkedik. A —i— kakas pedig úgy van elhelyezve forgathatóan a —1— pisztoly­testben, hogy a —5— rúgó nyomása követ­keztében a —10— jgyiiszegre üssön. Az —9— elzáró egyszersmind ajtó, a pisz- 60 tolytest jobboldalán van elhelyezve; te­kercsrúgó rögzíti. Az elzáró tengelyén levő csap pedig a —3— kakasnyelv elé van el­helyezve. A pisztoly elsütésekor, ismert módon a 65 billentyűt hátrahúzzuk. A —2— Billentyű orrszerű nyúlványa aláhelyezkedik a—3— kakasnyelvnek. Húzás következtében a csa­varlengelyen elhelyezett - 2 - billentyű és a - 1 - kakas hátrafelé kénvszerül mind- 70

Next

/
Thumbnails
Contents