127992. lajstromszámú szabadalom • Szűrő eljárás

Megjelent 1941. évi október lió 1. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 127992. szám. IX/f, osztály. — R. 7963. alapszám. Szűrő eljárás. Rosos István tervező, Budapest. A bejelentés napja: 1940. évi április hó 16. Ismeretesek már olyan színes fényképé­szeti eljárások, melyek szerint alapszínekre felbontott képeket, vagy részképeket vet­tek fel ós ezeket különböző módon egye-5 sítették, azaz a részképeket együttesen al­kották az elkészítendő színes képet. Azok­nál az eljárásoknál, melyek a színekre bon­tott részképeket egymás mellett helyezik, el, az úgynevezett additív eljárásoknál, az a 10 feltűnő hátrány mutatkozik, hogy ezekről igen körülményes másolatokat készíteni, rendkívül drágák és a megvilágítási idpt igen meghosszabbítják. Azok az eljárások pedig, melyek a színekre bontott rész-15 képeket egymás mögött helyezik icl, az úgynevezett kivonó eljárások, azért hátrá­nyosak, mert színeik nem természethűek, a másolatok elkészítése rendkívül körül­ményes és költséges, bár az ezeknél fel-20 lépő fény veszteség nem oly nagj', mint az előbb említett additív eljárásoknál. Mindkét eljárásrendszernek közös hátrá­nya rendkívül bonyolultságuk, hamis szí­neik és alkalmazásuknál felmerülő rend-25 kívül nagy költségek. Ezeknek a rend­szeneknek további hátránya a megvilágítási idő iránti rendkívül érzékenységük és így ezeknél ritkán adódik olv felvétel, rnelv­nek legalább egyes árnyékolt részletei ne 30 volnának helytelenül exponálva és így ha­misan is színezve. Ismeretesek már oly eljárások is, melyek a színfelbontásnak megfelelően egyidejűleg több felvételt ké­szítenek, de ezek az eljárások is tökélet-35 lének, színezésük hamis, a különböző ké­pek mozgóképként való kivetítése rend­kívül bonyolult. A találmány kiküszöböli mindezeket a hátrányokat és rendkívüli elpnye, hogy ez­zel színes másolatok tetszésszerinti szám- 40 ban könnyen előállíthatók, színei termé­szethűek, a helytelen exponálás sem ha­misítja a színeket és a színes képek elő­állítása rendkívül egyszerű és olcsó. A találmány további előnye az, hogy vele 45 oly diapozitívek, vagy másolatok készít­hetők, melyek bármely szokásos [vetítő­gépen, azok átalakítása nélkül, vetíthetők, fiz eljárással más meglévő rendszerek is megjavíthatok. 50 A találmány lényege u. i. oly eljárás természetim színezésű képek, illetőleg moz­góképek előállítására, melynél két -vagy több kiegészítő, azaz komplementer szín­csoporttal megszűrt egyidejű felvételek, il- 55 letőleg részképek diapozitívjait, vagy pozi­tív másolatait úgy egyesítjük egymással, illetőleg úgy készítjük el egymáson, hogy az egyesített képen áthaladó, arról vissza­vert vagy reávetített fénysugarakat csu- 60 pán az egyik színcsoport részképének meg­felelő színráccsal szűrjük meg, míg 'az egyesített kép másik vagy többi kiegészítő színcsoportjának megfelelő részképén a fénysugarak színszűrés nélkül haladnak át, 65 illetőleg verődnek vissza, tehát ez utóbbiak fehér fénysugarak. A találmány szerinti eljárás egyik fo­gattatosítási módja szerint színek iránt fényérzékeny anyagra két kiegészítő, azaz 70

Next

/
Thumbnails
Contents