127988. lajstromszámú szabadalom • Sugárelőállítórendszer Braun-csövekhez

Megjelent 1941. évi október hó 1. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 127988. szám VH/j. osztály. — L. 7495. alapszám, Sugárelőállítórendszer Braun-csövekhez. C. Lorenz Aktiengesellschaft gyári cég, Berlin-Tempelhof A bejelentés napja: 1938. évi február hó 5. — Németbirodalmi elsőbbsége: 1937. évi február hó 11. A szokásos szerkezetű Braun-csövekhez; való sugárelőállítórendszereknél az elek­tródok tartórudacskákra vannak erősítve, melyek a tengellyel párhuzamosan futnak 5 és szigetelőanyagból valók. E tartórudacs­kák a cső sajtolt talpába vannak erősítve és az elektródberendezést hordják. Az elektródok kengyelek révén a tartórudacs­kákra vannak erősítve, hogy az elektródok ío tengelyirányban el ne tolódjanak. A sze­relésnél pontosan arra kell ügyelni, hogy minden elektród központosán üljön, mert ettől nagy mértékben függ a cső kifogás­talan üzeme. E Szerkezet azonban nem 15 igen alkalmas távolbalátócsövek szériás plőállítására, mert minősége a munkás pontosságától és megbízhatóságától függ, •úgyhogy szériáselőállításnak egyes darab­jai többnyire különbözőek. 20 Javasolták már, hogy az elektródoknak szimmetriás forgásalakot adjanak és az így alakított elektródokat, központos szi­getelőgyűrűk közbehelyezésével, egymással összeépítsék. 25 A találmány az utóbbi berendezésnek további kialakítása. A találmány szerinti berendezésnél az említett szigetelőgyűrűk­nek oly keresztmetszetük van, hogy az elektródok központos ülését biztosítják. 30 E kialakítás az elektródoknak és a szi­getel őgyűr üknek egymás felé szorítását en­gedi meg, anélkül, hogy az ehhez hasz­nált feszítőeszközök hatása alatt ezek köz­pontos helyzetüket elhagynák. Oly sugárelőállítórendszerek már isme* 35 rétesek, melyeknek összes elektródjai csö­ves szigetelőtestbe vannak erősítve. Utób­binak lépcsői vannak, melyekben az elek­tródok szilárdan vannak becsípve. Ily szi­getelőtestek előállítása azonban igen nehéz. 40 A találmány szerinti berendezésnél ezzel szemben a szigetelőtestek könnyen elő­állítható gyűrűk. A rajz a találmány szerinti példaképeni berendezés metszetét tünteti fel. 45 A rajzolt —A— talpat körülfogó — 1— kengyelre a —2— tartórudacskák vannak erősítve, melyek a —3— gyűrűs tárcsát hordják. Három ily rudacskát használha­tunk. A —3— tárcsára van az egész su- 50 gárelőállítórendszer erősítve. A —3— tár­csába a —4— szigetelőgyűrű van beillesztve, melyre a fedélszerű —5— fémsüveg van erő­sítve, melynek belül —6— toldata van, mellyel az úgynevezett Wehnelt-féie hen- 55 gert alkotja. A katód fémből való tartó­teste a Wehnelt-féle henger potenciáljára kapcsolható. A süveg fölött két —8, 10— Szigetelőgyűrű van és ezek között a lyu­kasztott —9— lemez, mely szívóelektród- 60 ként kapcsolható, A —10— gyűrűn a tár­csás és lyukasztott —11— elektród fek­szik, melype a —13— fényrekesszel ellá­tott ismeretes —12— lencsehenger van erő­sítve. A —14— szigetelőgyűrű belső felü- 65 létével a—12— hengert, külső felületével pedig a —15— anódhengert központosítja. A —15— anódhenger a —12— hengert zárja körül és a —14—- gyűrű egyik vál-

Next

/
Thumbnails
Contents