127983. lajstromszámú szabadalom • Oldható többsarkú villamos összekötés kábelekhez és vezetékekhez, különösen szállítható távjelző berendezésekhez

Megjelent 1941. évi október hó 1. MAGYAR KIRÁLYI G§QQ9ft SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127983. szára. Vll/g., j. osztály. — F. 9159. alapszám. Oldható többsarkú villamos összekötés kábelekhez és vezetékekhez, különösen szállítható távjelző berendezésekhez. „Fides Gesellschaft für die Verwaltung lind Verwertung von gewerblichen Schutzrechten mit beschränkter Haftung", Berlin, mint a Siemens & Halske Aktiengesellschaft berlin-siemensstadti cég jogutódja. A bejelentés napja: 1940. évi március hó 29. — Németországi elsőbbsége: 1939. évi március hő 30. Többerű villamos kábelek és vezetékek Összekötésére vagy oldható összekötő ele­meket, rendszerint dugós csatlakoztatókat alkalmaznak, vagy pedig az összekötést 5 már elejétől fogva nem oldható formá­ban készítik. Oldható kötéseknek nem; oldható összekötésekké való átalakítása az ismert kiviteleknél minden további intéz­kedés nélkül nem lehetséges. Az utóbbi 10 időben azonban, különösen szállítható táv­jelző berendezéseknél az a kívánság me­rült fel, hogy oldható kötések utólago­san nem oldható kötésekké legyenek át­alakíthatók. 15 Á találmány értelmében e célra oly vil­lamos összekötéseket alkalmazunk, me­lyek akként vannak kiképezve, hogy ön­magukban ismert, alakzáró összekötések, mint például dugós érintkezők, a kötés 20 oldása nélkül .anyagzáró összekötésekkel, például forrasztott kölesekkel hidalha­tok át. ; E leírásban alakzáró összekötések alatt oly kötéseket értünk, amelyeknél a vil-25 lamoiS zárást két vagy több egymásba il­leszthető, de külön-külön testet alkotó oly, érintkezőtest létesíti, amelyeket rendsze­rint nyomással szorítunk egymáshoz. Ilyen kötőelemek például a dugós érintkezők 30 vagy késes érintkezők. Anyagzáró össze­kötés alatt viszont e leírásban két vagy több test között ezeknek benső, egy testté való összekötését értjük, ami például két vagy több elem egymással való összefor­raszíása útján létesíthető. 35 A találmányt a rajz alapján magyaráz­zuk, amely effajta összekötések több ki­viteli példáját mutatja. Az 1. és 2. ábrák, amelyekben csak a találmány megértéséhez szükséges alkat- 40 részeket tüntettük fel, a szokásos dugós érintkezőkkel felszerelt összekötéseket mu­tatnak. Az 1. ábrabeli kivitelnél a szige­telőanyagból készült 1 lemezekben 2 du­góból és 3 perselyből álló érintkező ele- 45 mek vannak elrendezve. Ezekről az érint­kezőkről 4 forrasztó' zászlók alakjában ki­képezett érintkező szerveket ágaztattunk le, amelyeket az 5 dróttal vagy heveder­rel vagy más alkalmas szervvel össze- 50 kötve, amelyet a 4 zászlóhoz forrasztot­tunk, a jó záródást biztosító alakú 2 és 3 érintkező elemekkel létesített összekö­tést, ezek oldása nélkül, anyagzáró kötés­sel hidaltuk át. A 4 zászlók az old- 55 ható kötést körülvevő gyűrűalakú térben végződnek és az oldható összekötés sze­relése után is könnyen hozzáférhetők. A gyűrűs teret kifelé, a rajzban fel nem tün­tetett elemek zárják le. E célra előnyösen 60 teszőlegesen kialakított mechanikus kap- -csolószervekeU alkalmazunk. A 2. ábra hasonló kiviteli példát mu­tat, amelynél az összekötés mindkét ré­sze egymásközt egyenlő és felcserélbetően, 65 van kiképezve. A két szigetelő anyagú 11

Next

/
Thumbnails
Contents