127980. lajstromszámú szabadalom • Mérőhasáb törésmutató mérőkhöz

Megjeleni 1941. évi okiober hó 1. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 127980. szám VII/d. osztály. — Z. 2362. alapszám. Mérőhasáb törésmutató-mérőkhöz. Carl Zeiss gyári cég, Jena. A bejelentés napja: 1940. évi november hő 11. — Némeibirodatmi elsőbbsége: 1939. évi december hő 15. Törésmutató-mérőkhöz (Refraktométe­rekhez) való mérőhasáboknál a megvizs­gálandó anyaggal érintkező felület (mérő­felület) gyakran különféle nem kívánatos 5 sérüléseknek van kitéve, pl. a megvizsgá­landó anyag vegyileg megtámadja, vagy az anyagban levő tisztátlanságok mechanikai sérülést okoznak. Olyan esetekben, amikor a hasáb számá-10 ra olyan anyag nincs rendelkezésünkre, mely a törésmutató és a színszórás köve­telményei szempontjából megfelel és egy­idejűleg a szükséges vegyi és mechanikai ellentállóság feltételeit i« kielégíti, e hát-15 rány a találmány szerint úgy küszöbölhető ki, ha a hasáb mérőfelületével síkpárhuza­moz lemezt hozunk benső érintkezésbe, célszerűen úgy, hogy azzal összeragaszt­juk. E lemez átlátszó anyagból való, mely 20 egyrészt a hasáb anyagánál nagyobb vegyi és mechanikai ellenállóképességű és mely­nek másrészt a vizsgálandó anyagánál na­gyobb a törésmutatója. A mérőhasábra helyezendő védőlemez 25 anyaga, pl. korund-, spinell- vagy kvarc­kristály. Előnyös, ha a védőlemez a mérőhasábon túl nyúlik, úgyhogy a megvizsgálandó anya­got nemcsak a mérőhasábtól, hanem a 30 fémrészektől is távol tartja. A mellékelt rajz 1. ábrája a találmány szerinti törésmutató-mérőhasábot, a 2. ábra ilyen hasábbal felszerelt törés­mutató-mérő tengelyirányú metszetét tün­teti fel. 35 Az —1— üveghasáb korundkristályból va­ló —2— síkpárhuzamos lemezzel van ösz­szeragasztva. Ugy e kristálynak, mint a ra­gasznak törésmutatója nagyobb az —1— hasáb számára használt üveg törésmuta- 40 tójánál. A rajz szerinti törésmutató-mérőnek —3— fémháza van, melyhez a —2— ko­rundkristállyal összeragasztott —1— mérő­hasáb, a fény bebocsátására való —4— ab- 45 lak és az —5— mérőtávcső vannak erősít­ve. A —2— korundkristály olyan nagy, hogy a külső felületére hozott megvizsgá­landó anyag a —3— házzal és az —5— távcsőtel nem juthat érintkezésbe. 50 Szabadalmi igénypont: Mérőhasáb törésmutató-mérőhöz, melyre jellemző, hogy két részből áll, mégpedig fénybebocsátó felületű és fénykibocsátó felületű és a két felületet átfogó felületű 55 hasábból és átlátszó síkpárhuzamos le­mezből, melynek egyik párhuzamos felü­lete a hasáb átfogófelületével, pl. ra­gasztás útján érintkezik és mely lemez anyagának vegyi és mechanikai ellenál- 60 lóképessége nagyobb, mint a hasáb anya­gáé és törésmutatója nagyobb, mint a hasábanyagé. 1 rajzlap melléklettel Felelős kiadó: dr. ladoméri SZMEETNIK ISTVÁN m. kir. szab. biró. „J Ö V Ö" Nyomdaszövetkezet, Budapest, IX., Erkel-u. 17. Tel.: 182-278 — Fel. vez.: Bárányi Józseí.

Next

/
Thumbnails
Contents