127965. lajstromszámú szabadalom • Elektroncső

Megjelent 1941, évi október hó 1. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127965. szám. Vll/d. osztály. — I. 4154. alapszám. Elektroncső. Egyesült Izzólámpa és Villamossági Részvény­társaság cég, Újpest. A bejelentés napja: 1939. évi november hó 11. — Németbirodalmi elsőbbsége: 1938. évi november hó 18. A találmány az olyan elektroncsövek tö­kéletesítését célozza, melyeknél a csőben a meredekség növelése céljából egy vagy több elektronsokszorozóelektróda is van az 5 erősítőcsövek szokásos többi elektródáin kívül. Ismeretes, hogy az elektroncsövek mere­deksége adott anódáramerősség mellett nö­velhető, ha a csőben az elektronokat kibo-10 csátó primérkatódán kívül, mely erősítő­csöveknél rendszerint izzókatóda, még egy vagy több iszekundérkatóda is van, melyek primérelektronokkal való bombázásukkor egynél nagyobb szekundéremissziós ténye-, 15 zővcl bocsátanak ki szekunderéi ektronok at és így az elektronsokszorozási elv alapján dolgoznak egy vagy több sokszorozőfoko­zatban. Az ilyen csövekkel aránylag gyen­ge anódáram mellett is igen nagy meredek-20 ség érhető el, pl. egyfokozatú elektronsok­szorozóval ellátott csőben 10 mA anód­áram mellett 20 mA/V. Azokat a hátrányos jelenségeket, melye­ket ilyen csöveknél észleltünk, valamint 25 azoknak a találmány szerinti kiküszöbölé­sét egy ilyen csőnek a csatolt rajzon lát­ható példaképen! foganatosííási alakja kap­csán fogjuk ismertetni. A rajz a cső elek­tródarendszerének vázlatos metszetét mu-30 tatja, a —-K— izzőkatóda tengelyére me­rőleges síkban metszve. E cső kettősvezér­lésű, pl. erősítésszabályozásra, keverőcső­ként vagy egyéb célokra használható cső, melynek második (a katódától távolabbi) 35 vezérlése elektronoptikai eltérítővezérlés, első vezérlése pedig rácsvezérlés. A raj­zon —K— a primérkatóda, —G1 — a ve­zérlőrács, —A— a munkaanóda, —HA— a segédanóda, —P15 P 2 és P 3 — elektron­optikai hatású segédelektródák, —BG— a 40 fékezőrács, —SK— a szekundérkatóda, il­letve elektronsokszorozóelektróda, —Aj— pedig gyorsító- és árnyékolórács. A —B, és B2 — vonalak az elektronáramlás irányát jelzik. Az —S1? S 2 és S 3 — elektródák, me- 45 lyek jelen találmány szempontjából külö­nösen fontosak, paizsszerűen kialakított ár­nyékoló elektródák, melyek közrehatnak áz elektronáram kívánt irányban! terelésé­hez és így előnyösen katódpotenciálra kap- 50 csolandók, mit általában az ilyenféle elek­tródáknál azoknak a katódával a csőben való összekapcsolása útján szokás végezni. A rajzon látható csőnél a primer elektro­nokat avégett, hogy a szekundérkatódát a 55 primer —K— oxidkatóda illékony alkatré­szeinek rákerülése általi szennyeződéstől megóvjuk, arra kényszerítjük, hogy a gör­be —B1, B 2 — pályák mentén érjék el az —'SK— íszekundérkatódát. E célt különösen 60 az —Sj— árnyékolóelektróda szolgálja, mely körülbelül ugyanakkora potenciálon van, mint a —K— primérkatóda. Az erősí­tendő feszültséget a —G— rácsra kapcsol­juk. Az erősítés szabályozására a —P1 és 65 P2 — lemezeknek célszerűen kismértékű ne­gatív élői észültségét adunk, ezek az elektró­dák ezenkívül az egyenirányító-diódáról a szabályozófeszültséget is kapják. Az elek­tronáram eltérítésére továbbá a — P3 — 70

Next

/
Thumbnails
Contents