127941. lajstromszámú szabadalom • Készülék mesterséges légzés létesítésére

Megjelent 1841. évi október hó 1. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127941. szám. Vll/e. osztály. — D. 5337. alapszám. Készülék mesterséges légzés létesítésére. Díena Elettra szül, Bruno magánzónő, Torino. A bejelentés napja: 1949. évi június hó 28. — Olaszországi elsőbbsége: 1939. évi július hó 25. A találmány újfajta készülék a mestersé­ges légzés mechanikai létesítésére beteg vagy szerencsétlenül járt személyek szá­mára. 5 Ismeretes a fontossága ily kezelés végzé­sének számos esetben és különösen fulla­dás, a légzési központ bénulása, gázmérge­zések eseteiben stb. A találmány szerinti készülék lehetővé 10 teszi, hogy a mesterséges légzést egészen önműködően és a kezelőszemélyek minden megerőltetése nélkül eszközöljék ás hason-? lóan, mint a kézzel végzett mesterséges légzésnél, a betegek mellkasának ütemes 15 nyomó és tehermentesítő mozgatását lé­tesíti. A készüléknek e célra pólyája van, me­lyet a beteg mellkasára kötnek fel és amely rugalmas kamrát borít be. E pólyát a kö-20 vetkezőkben mellpólyának nevezzük. A ké­szülékhez nyomógázforrás, valamint me­chanikai hajtású vezérlő- és szállítómű tar­tozik, mely a nyomógáznak a mellpólyá­ba való áramlását, valamint annak kibo-25 csátását meghatározott időközökben szabá­lyozza, úgyhogy a mellpólya időszakos nyomó-, ill. tehermentesítő működése a be­teg mellkasának megfelelő mozgatását idézi elő. 30 A készüléket a rajzon feltüntetett kiviteli alakkal kapcsolatban részletesen ismertet­jük. Az 1. ábra különböző összeszerelt részek teljes nézetét tünteti fel, melyek a készülé­ket alkotják vagy azzal kapcsolatban van- 35 nak, a 2. és 3. ábra a vezérlő- és szállítómű és az abban elrendezett forgószerv na­gyobb léptékben, távlati képben. —A— nyomógázforrás, mely a jelen eset- 40 ben sűrített levegővel töltött acélpalack, —E— nyomáscsökkentő szelepen és —L— csövön át kb. 30 1. űrtartalmú —B— köz­bensőkamrához van kapcsolva, melyben a gáz nyomása az —A— palackénál kisebb, 45 azonban a légköri nyomásnál nagyobb, pl. 1/2 atmoszférával. A —B— kamra másik —M— csövön át a —D— vezérlőmű egyik —p— csőnyúlványával van kapcsolatban, mely vezérlőművet —C— villamos motor 50 hajt. A —D— vezérlőműnek három nyílása van, melyek a külső térrel vannak kapcso­latban, illetőleg azon alkalmas csatlakozó­nyúlványok vannak a levegő be-, illetőleg kivezetésére, mégpedig a már említett—p— 55 csőnyúlványon kívül, a —q— csőnyúl­vány, mely a mellpólyához kapcsolt —N— csőhöz csatlakozik és az—R— nyúlvány a »zabádba való kieresztéisre. Az—F— mell­pólya nem nyúló szövetből való, mely a fel- 60 erősítésre —H— kötőszalagokkal és —I— csatokkal van ellátva és rugalmas —G— gumikamrára van felerősítve, mely célsze­rűen a pólya egész szélességéig terjed, azonban valamivel rövidebb, mint maga 65 a pólya. Az —N— cső háromirányú —O— csapon át az említett kamrába torkol. A 2. és 3. ábra a —D— vezérlőmű fel­építését tüntetik fel. Ennek— U— forgás-

Next

/
Thumbnails
Contents