127936. lajstromszámú szabadalom • Tereprajzi térkép

Megjelent 1941. évi október hó 1. MAGYAR KIRiLYI (^SB» SZABADALMI BÍRÓSÁG •/ SZABADALMI LEÍRÁS 127936. szám. VH/a. osztály. — A. 4491. alapszám. * Tereprajzi térkép. Aranka László nyugállományú őrnagy, Soltvadkert. A bajalanlés napja: 1941. évi február há 8, A tereprajzi (topográfiai) térképeken, la jelenlegi domborzatábrázolási eljárással a víziszintes vagy vízszintest megközelítő te­repfelületeket a domborzatábrázolói elie-5 mektől (szintvonalak, csíkok, árnyékolás, színezés stb.) mentesen hagyják, legfeljebb a vízszintest megközelítő felületek egyes részein alkalmaznak színvonalakat, a dom­borzatábrázoló elemeket pedig a dombor-10 zat többi részeinek feltüntetésénél hasz­nálják. Ez eljárás következményeképen a te­repnek úgy a magassági, mint a mélységi vonalak mentén fekvő részeit, ha azok 15 vízszintesek vagy a vízszintest megköze­lítik, egyaránt a térképlap színében, vi­lágosabb színben vagy fehér színben tün­tetik fel. Az ilyen térkép használatakor, amelyen 20 magassági és mélységi részeket azonosan ábrázolnak, tévedések fordulhatnak elő, a gyors és egyúttal biztos tájékozódás alig lehetséges és legföljebb azoknak a keve­seknek a kiváltsága, akik térképészettel, 25 illetve tereptannal behatóan foglalkoztak és a térképolvasásban nagy gyakorlatuk van. A tereprajzi térkép, bár csak segédesz­köz gyanánt használatos, valamilyen tevé-30 kenységnél, ez okoknál fogva, mégis túl sok figyelmet és időt vesz igénybe a fő­munkacél rovására. A találmány szerinti térkép az említett hátrányokat kiküszöböli olyan új dombor-35 zatábrázolási eljárással, amely mellett a magassági és mélységi részek összetévesz­tése elő nem fordulhat, a térkép áttekint­hetőbb lesz s ennek következtében a tér­képen a gyors és biztos tájékozódás az eddiginél szélesebb rétegek számára válik 40 lehetővé. A találmány kitűzött célját a követke­zőkben leírt irányelvek szerint készült térkép útján éri el. A találmány szerinti tereprajzi térké- 45 pen a terepnek csakis vízszintes vagy a vízszintest megközelítő magassági-, illetve kiemelkedő részeit hagyjuk a domborzat­ábrázoló elemektől az eddig is szokásos módon mentesen. A térkép többi részét 50 pedig, így a vízszintes vagy a vízszintest megközielitő mélységi részeket is, dombor­zatábrázoló elemekkel borítjuk és pedig egy vagy több domborzatábrázoló elem alkalmazásával, szintvonalak alkalmazása 55 esetében pedig legalább még egy dom­borzatábrázioló elem felhasználásával. A domborzatábrázoló elemeket eddigi alkalmazásuk általános elveinek megtar­tásával használjuk, de a víziszintes vagy 60 a vízszintest megközelítő mélységi része­ken úgy alkalmazzuk, mint az egyenle­tes lejtőknél, vagyis rajzban, árnyalásban, színezésben, sűrűségben, erősségben, stb. legyenletesen és úgy, hogy az egyezményes 65 jelek jól olvashatók mariadjanak. A kapott világos felületeken, a magias­isági pontok jelein és számadatain kívül, csak a legszükségesebb egyezményes je­leket és a tömeges növényzet (pl. erdő) 70

Next

/
Thumbnails
Contents