127884. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gázok tisztítására

T- *-'"_'^0 i-Wrf*-***^. , "TTtM^.'SS^ Magjelent 1941. évi szeptember hó 15. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÖSÁG SZABADALMI LEIRAS 127884. szám. IV i. (II/c.) osztály. — G. 9103. alapszám. Berendezés gázok tisztítására. Gustloff-Werke cég, Weimar. A bejelentés napja: 1940. évi augusztus hó 8. —Németországi elsőbbsége: 1940. évi július hó 19. 10 15 A találmány berendezés gázok, pl. fa­gázgenerátorok gázainak tisztítására, mely­nél a gázt zárt tartályban elrendezett,, gázáteresztő, porózus szűrőmasszán szív­juk át. A találmány szerint a szűrőmassza ha­sáb- vagy hengeralakú testet alkot, mely a tartályban, kivehető betétként, oly mó­don, van elrendezve, hogy a tartály belse­jét két, a hossztengely irányában egymás melleit fekvő, egymástól elkülönített térre osztja, úgyhogy a gáz az egyik térből a másikba átáramlásánál a szűrőtestet ha­rántirányban járja át. A találmány szerinti berendezés előnye, hogy a gázban foglalt nedvességet, mely eleinte az egész szűrőtesten csapódik le, a gázáram a szűrőtest gázkilépési helyé­hez szállítja, ahol lecsöpög. A gáz és a 2o nedvesség tehát ugyanabban az irányban vonul át a szűrőn, míg pl. oly berendezés­nél, melynél a gázt alulról felfelé szűrő­lemezen szívják át, a nedvesség a lap felső felületén nagy cseppek vagy össze­függő vízfelületek alakjában válik ki és a gázárammal ellentétes irányban igyek­szik a lemezen keresztül visszafolyni, ami a' gáz átvonulását gátolja. Másik előny, hogy a gázhozzá- és el­vezető toldatokat nem kell a tartály meg-' határozóit helyein elrendezni. Ezáltal a mindenkori sajátos, pl. generátorgázzal üzemben tartott járműveknél figyelembe jövő követelményekhez való kényelmes 35 alkalmazkodás válik lehetővé. 25 30 A találmánnyal továbbá azt az előnyt is elérjük, hogy a tartály nagyon kis ke­resztmetszetű lehet és így pl.' gépi jár­műveken könnyen talál helyet, i, A mellékelt rajz a találmány szerinti be- 40 rendezés példaképpen! kiviteli alakját szemlélteti. Az 1. ábra a berendezés oldalnézete, "részben kitört tartályfallal és részben ki­húzott szűrőtesttel. 45 A 2. ábra az 1. ábra szerinti berendezés­nek a 2—2 vonal mentén vett metszete, A szekrényalakú —1— tartályban a gáz­átéresztő, porózus szűrőmasszából való —2 szűrőtest vízszintesen fekvő henger 50 alakjában van elrendezve. A —2— szűrő­test kerületén, két, egymással szemben­fekvő —3--- hosszhorony van; e hornyok­ba a tartály faláról befelé nyúló —4— lécek fogődznak. Ezáltal a - 2•— szűrőtest 55 hossztengelye irányában könnyen betol­ható és kihúzható. A betolt —2— szűrő­test és a —4— vezetőlécek az —1— tar­tály üregét két, a hossztengely irányában egymás mellett fekvő, egymástól elkülöní- 60 tett —A, B— térre osztják. A tisztítandó gáz pl. a tartály —5— tol­datán ál jut az —A— térbe, majd a benne foglalt por- és nedvességrészecskék levá­lása után, a —2— szűrőtesten haránt- 65 irányban átáramlik. A megtisztított gázt a —6 nyíláson át szívjuk el a -—B - tér­ből. A keletkező kondenzvíz a —7— ki­bocsátó-nyílásokon folyik le. Ha pl. a gáz be- és kiömlő toldatai egy- 70

Next

/
Thumbnails
Contents