127846. lajstromszámú szabadalom • Töltőfej gázgenerátorokhoz

Megjelent 1941. évi augusztus hó 16. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127846. szám. II/c. osztály. — K. 15227. alapszám. Töltőfej gázgenerátorokhoz. Koller Károly oki. kohómérnök, Budapest. A bejelentés napja: 1940. évi június hó 15. Ismeretes, hogy gázgenerátoroknál egyik Legfontosabb követelmény a szén egyen­letes adagolása, különösen az adagolt da­rabos szénben majdnem mindig jelenlévő 5 szénpor helyes elosztása, A szénpor u. i. nagyobb ellenállást képvisel az alulról be­fujtatott levegővel szemben, mint a dara­bos szén, és igy, ha a szénport helytele­nül adagoljuk, tökéletlen üzemet kapunk. 10 Ha pl. korszerű generátoroknál, amelyek „kis fúvókaszerű rostéllyal és több méte­res, állandó magasságú szénoszloppal dol­goznak, a szénpor a generátorkeresztmet­szet peremére kerül, akkor a befujtatott 15 és a perem felé fokozatosan csökkenő se­bességű levegő a perem felé haladtában fokozatosan növekvő ellenállással találko­zik, aminek a perem mentén tökéletlen elgázosítás a következménye, úgyhogy a 20 kihordott salakban,sok szén marad vissza. Ha viszont a szénport a generátorkereszt­melszei mentén egyenlőtlenül adagoljuk, a generátorüzemet veszélyeztető ferde tűz állhat elő. 25 Többéves üzemi tapasztalatok alapján megállapítottam, hogy az ismeretes töltő­fejekkel és adagolóberendezésekkel a szén­por kívánatos elosztása, különösen por­dús szeneknél, nem érhető el, amennyiben 30 pl. a fent jelzett hátrányok egyike rend­szerint bekövetkezik. Azt találtam, hogy e szempontok figye­lembevételével a helyes adagolást úgy biz­tosíthatjuk, ha adagoláskor a szénpor min-35 denkor a generátorkeresztmetszet közepé­re kerül, a darabos szén pedig a generá­tor pereme felé helyezkedik el. Ezt a he­lyes adagolást a találmány értelmében olyan töltőfejjel érjük el, amelynek ada­golónyílását szelep zárja el, amely szelep 40 e nyílás peremére szorítható és arról fel­emelhető. Ha u. i. a szelep felemelésével a töltőfej szűkülő alsó részén lévő adago­lónyílást felszabadítjuk, e nyíláson át a szén a generátor közepén hull le és tő- 45 meg szerinti önosztátyozódás folytán a szénpor az oszlop közepén marad, míg a nagyobb tömegű széndarabok a természe­tes lejtési szögnek megfelelően ferde irány­ban, tehát az oszlop kerülete felé gördül- 50 nek le, amivel a fent megjelölt kívánatos elosztást biztosítjuk. A találmány értelmében alkalmazott sze­lep egyik előnyös kivitel szerint függélyes tengelyű hengerhez lehet erősítve, amely 55 ugyancsak függélyes tengelyű helytálló hengerben fel- és lefelé, mozgatható, mi­melle tt a mozgalhatószerkezet, pl. mecha­nikus, hidraulikus, pneumatikus stb. úton működtethető. 60 A rajz a találmány szerinti töltőfej két ki­viteli példáját tünteti fel, amelyek egymás­tól, lényegileg csak a mozgatfiatószerkezet kialakításában különböznek. A rajzon az 1. ábra az egyik kiviteli példa függélyes 65 középmetszete, a 2. ábra pedig metszet az 1. ábra II—II. vonala szerint; a 3. ábra a másik kiviteli példa függélyes hosszmetszete a szelep zárt helyzetében, a 70

Next

/
Thumbnails
Contents