127825. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés gőznek orvosi sterilizálási célokra való felhasználására

2 127825. üzemi idő, közel egy óra, szükséges, mely vasszekrényes készülékeknél a hosszú elő­melegítés folytán még hosszabb is lehet. E két eljárás további hátránya még az is, 5 hogy a sterilizálandó anyagot hosszú ideig aránylag magas hőimérsékletnek kell ki­tenni és az többszöri sterilizálással kárt szenved. A Clemessen-eljárásnak a két előbb 10 említett eljárással szemben az az előnye, hogy üzemi ideje rövidebb. Mindazonál­tal a gyakorlatban nem vált be, még pe­dig a következő okokból: A Clemessen-eljárásnál a tömítőgyűrűk-15 kel ellátott sterilizálótartályokat úgy ál­lítjuk egymás fölé, hogy azok gőzmentesen egymáson állnak és a legalsó sterilizáló tartály feneke a levegőkibocsátó fölött szintén légmentesen helyezkedik el. Ezek-20 kel a tömítésekkel a sterilizálókamrába lépő feszült gőz kényszerű vezetését kí­vánták biztosítani, olyképen, hogy a gőz ne oldalról vagy alulról jusson a sterili­záló tartály okba, hanem arra kényszerül-25 jön, hogy a sterilizálandó an3r agon felül­ről lefelé áramoljék át. A gyakorlatban1 azonban az ilyen tömítés kivihetetlen. Minthogy a sterilizálőtartályt a padlón vagy máseffélén kell felállítanunk, a lö-30 mítőgyűrükhöz elkerülhetetlenül piszok jut. Azonban még az a legcsekélyebb 'tö­míteilenség is, melynek okozója gyufaszál, szög vagy a- gumitömések törékennyé vá­lása lehet, a Clemessen-féle eljárást ha-35 tástalanná teszi, minthogy ilyen esetekben az üzemi idő éppen olyan hosszú lesz, mint az áramlási eljárásnál. Sem itt, sem az áramlási vagy levegőelválasztásos eljá­rásnál nem lehetséges a sterilizálókamrá-40 ban lejátszódó folyamatok, különösen a levegő elváltozásának megfigyelése, mint­hogy az autoklávot a gőz beengedése előtt lezárjuk és az zárva is marad. Ezenkívül a Clemessen-eljárásnál, valamint az áram-45 lási eljárásnál kezelési hibák veszélye áll fenn, amennyiben pl. a levegőszelep foly­tása túlságosan korán törénik, amikor még túl sok a levegő a sterilizálandó anyagban, ami szintén a sterilizálás bizton-50 ságát veszélyezteti. Az új eljárás az említett eljárások ösz­szes hátrányait kiküszöböli. A szokásos sterilizálókamrát, valamint a sterilizálandó anyagot tartalmazó sterilizálótartályt az 55 új eljárásnál is alkalmazzuk. A gőzt azon­ban úgy vezetjük be, hogy közvetlenül a sterilizálótartályba lépjen, a gőz tehát először kényszerűen a sterilizálandó anya­gon áramlik át és csak a sterilizálótartály­ból való szabad kilépés után jut a steri- 60 lizálókamrába. A sterilizáló gőz útjában álló egyetlen ellenállás a sterilizálandó anyag, melyen a gőz most már.felülről lefelé haladó irányban, a levegő egyidejű eltávolítása mellett közvetlenül áthatol (li- 65 kacsos sterilizálandó anyagnál), illetőleg melyet közvetlenül körülgőzöl (nem lika­csos sterilizálandó anyagnál). Emellett te­hát az azonnali közvetlen levegőkiűzés mellett elérjük, hogy a sterilizálandó anyag 70 melege, illetőleg hőfoka rögtön az átáramló sterilizáló gőz hőfokához alkalmazkodjék, amit éppen a sterilizálandó gőznek a ste­rilizálandó anyagra való közvetlen beha­tása okoz. Ezzel az eljárással a feszült 75 gőz a levegőt a sterilizálandó anyagból, illetőleg a tartályból a leggyorsabban és legbiztosabban űzi ki. Hőmérsékletveszte­ség nincs, minthogy a pl. 120 C° hőmér­sékletű feszült gőz a sterilizálandó anyag- 80 hoz közvetlenül, legrövidebb úton jut. Az új eljárással az előmelegítési idő tehát feleslegessé válik, ugyanígy a fentemlített emelkedési és kiegyenlítődési idő is. Mint­hogy a gőz először a sterilizálandó anyag- £5 ba és csak azután a kamrába jut, a steri­lizálókamra és sterilizálandó anyag hőmér­séklete között már nincsen különbség. A levegőszelepben, azaz a sterilizálókamrá­nak a sterilizálandó anyagon már áthaladt 90 gőznek és levegőnek kiengedésére való ki­vezető toldatában elhelyezett hőmérő te­hát helyesen a sterilizálandó anyagban, valamint a kamrában valóban fennállói hőmérsékletet mutatja. 95 A találmány szerinti új eljárás értelmé­ben továbbá: a gőz bevezetése a sterilizáló­tartályba nyitott kamraajtó mellett tör­ténhet, úgyhogy a levegő távozását bizo­nyos fokig megfigyelhetjük és a kamra 100 ajtaját csak a gőznek a sterilizálótartály­ból a kamrába való látható átlépése után zárjuk. A mellékelt rajz az új eljárás fogana­tosítására alkalmas berendezések kiviteli 105 példáit ábrázolja. Az 1. ábra sterilizálóberendezés elölnézetét nyitott ajtóval, a 2. ábra az 1. ábra II-II vonala men­tén vett függőleges metszetet, a 110 3. ábra új .sterilizálótartály hosszmetsze­tét, a 4. ábra módosított kivitelű sterilizáló­tartály hosszmetszetét, az

Next

/
Thumbnails
Contents