127792. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tetraklóretilén előállítására

Megjelent 1941. szeptember hó 1. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127792. szám. IV/h/1. osztály. — W. 6997. alapszám. Eljárás tetraklóretilén előállítására. Dr. Alexander Wacker, Gesellschaft für elektrochemische Industrie G. m. b. H. cég, München. A bejelentés napja: 1938. évi január hó 19.* — Németországi elsőbbsége: 1937. évi február hó 22. Tetraklóretilént rendszerint pentaklór­ctánból, klórhidrogén lehasításával állítunk elő. Ha megkíséreljük, hogy LeLraklóreti­lént acetilén és klór összehozásával állít-5 sunk elő, akkor nem vezérelhető, igen he­ves reakció lép fel, úgyhogy ezt az eljá­rási az iparban nem lehet alkalmazni. Azt találtuk, hogy ez a reakció teljesen veszélytelen és az alapanyagoknak majd-10 nem Lelj es átalakítása melleit folyik le, ha perklóretilén- és hcxaklórctángőzzel hígí­tott klórt melegben aceliléninel hozunk ösz­sze. Erre a célra először perklóretilént és hexaklóretánt keverhetünk klórral. Azon­ban egyszerűbb, ha egy huzamban követ­kezőkép járunk el: Először melegben klórt hagyunk per­klóreliiénre behatni, úgy hogy perklóreti­lénnek, hexaklóretánnak és klórnak gáz­alakú keveréke képződik. Ezt azután he­vített katalizátort érbe vezetjük tovább, melybe állandóan acetilént adagolunk. Ily módon robbanás nélkül perklórelilén és klórhidrogén gyakorlatilag elméleti meny-25 nyiiségben képződik. A fentemlített reakciót rendszerint 200— 400 Ca és magasabb hőmérsékleteken vé­gezzük. Túlnyomás alkalmazása lehetővé teszi ugyani a feldolgozott mennyiség foko-30 zását, azonban a készülékel megdrágítja. Kontaktusmasszaként tömör testeket, mint porcellán- vagy üvegcserepeket alkalmaz­hatunk. Előnyösebb azonban likacsos kon­taktusmasszák, pl. faszén, csontszén, aktív 35 szén, szilikagél alkalmazása. "Ezek különő-15 20 sen tartósakká válnak, ha azokat a klór­hidrogén lehasítását elősegítő anyagokkal, mint pl. kél vegyértékű elemek klórszár­mazékaival, pl. rézkloriddal impregnáljuk. A találmány szerint kapott perklórelilén 40 vegyi átalakításokhoz alkalmas vagy pe­dig, pl. extrakciókhoz, textiliák, fémekstb. tisztításához oldószerül használható. Példa: A készülék elgőzölög tetőből és élőm ele- 45 gítőből van, amely utóbbi pl. homokkal van töltve és amelyhez a 200—400 C° hő­mérsékletre hevített, aktív szenet tartal­mazó katalizátortér csatlakozik. Az elgőzö­lögtetőbe folytonosan perklóretilént és 50 klórt vezetünk és a gőz-, illetőleg gázkeve­réket előmelegítőn átvezetve kb. 200 C°-ra hevítjük. A keverék ezután a tulajdoiiké­peni reakciótérbe lép, melybe folytonosan acetilént vezetünk. A reakciótérből per- 55 klóretilén és klórhidrogéngáz keveréke lép ki, amelyet lehűtve, a perklórelilén aklór­hidrogénlől elválik. A kapott perklóreti­lén nagyon tiszta, esetleg csekély mennyi­ségű hexaklóretánt tartalmaz. A klór és 60 az acetilén adagolását úgy szabályozzuk, hogy az a következő egyenletnek feleljen meg: C2 H 2 -f 3C1 2 = C2 C1 4 i-j 2 HCl Ha az acetilént feleslegben alkalmazzuk, 65 akkor perklóretilénen kívül diklóretilén és triklóretilén is képződik; klórfelesleg al­kalmazásakor perklóretilénen kívül kis mennjdségű hexaklóretánt és. széntetra­kloridot is kapunk. 70 70 * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák sza­badalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja.

Next

/
Thumbnails
Contents