127787. lajstromszámú szabadalom • Eljárás táblaüveg húzására

Megjelent 1941. ssceptemher hó 1. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127787. szám. XVII/e. osztály. — T. 6452. alapszám. Eljárás (áblaüveg húzására. Deutsche Tafelglas Akt.-Ges. (Detag) cég, Fürth, Bajorország. A bejelentés napja: 1935. évi december hó 20.* A táblaüveg húzására való Fourcault­telepekben vagy a húzópest fenékfűtése nélkül dolgozó más telepekben a megöm­lesztett üveget a kádból az ehhez csatla-5 kozó egyes húzópestekbe, melyek száma a kád nagyságától függően kb. 3—9, je­lentékeny hosszúságú csatornákban kell juttatni, mimellett e csatornáknak nem, szabad túlságosan kis keresztmetszetűek-10 nek lenniök, ha azt kívánjuk, hogy azok lehetővé tegyék az egyes húzási helyekhez egyenletesen felmelegített üveg táplálását: A tapasztalat szerint a csatornák a tábla szélességének megfelelő méretezésű széles-» 15 sége mellett a csatornákban és ennek megfelelően az egyes húzópestekben iskb. 90 cm-nyi üvegállás mutatkozott szüksé­gesnek. A csatornák és a húzópestek ily mélységénél a fenéken levő üveg hőmér-20 séklete a felső, a húzószájnyílás körül fek­vő üvegrétegek hőmérsékletétől jelentéke­nyen eltér. Az alsó üvegrétegek e lehű­lését még inkább elősegíti a húzópest fe­nekének a húzási folyamat közben való 25 elkerülhetetlen lehűlése és ez nem ritkán a húzópesthen üvegtelenülések létesülése­re vezet. Mivel magában a húzótérben a húzási folyamat hátrányos befolyásolása; miatt üzem közben nem hevíthetünk, az 30 üzem folyamán a szájnyílás körül fekvő üveg is felülről lefelé mindinkább lehűl. Ezek az üvegtelenüléseket előidéző lehű­lések eddig arra kényszerítettek; hogy a húzási folyamatot kb. 100—120 óna után 35 megszakítsák és hogy a gépet ismét újból felfűtsék, miután a húzott üvegnek a gép­ben levő hosszát levették. Ez a felfűtés, amellyel a húzópestben levő üveget is­mét felmelegíteni és húzóképessé tenni kí­vánják, több órányi zavaró idővesztcsegeÉ 40 tesz szükségessé. A találmány célja a géptér állandó ki­hűlésének ós a telep ezzel okozott teljesít­ménycsökkenésének kiküszöbölése, vagy legalábbis lényeges csökkentése. 45 A találmány szerint az előbb megadott fajtájú telepeknél a húzópestben levői üvegfürdő hőmérsékletét a húzófürdőben elrendezett több, egymástól függetlenül, esetleg önműködően szabályozható fűlő- 50 szakasszal szabályozzuk, amelyek az üveg­fürdőben akként vannak elosztva és irá­nyítva, hogy az üveg egyenletességét a hú­zási helyen fenntarthassák, illetve hely­reállíthassák, mimellett a szájnyílás hasi- 55 tékának hosszirányával párhuzamos irányt élőmében részesítjük. Ekként lehetővé vá­lik, hogy a húzószájnyíláshoz a szüksé­ges hőmérsékletű olyan egyenletes üveget folytonosan tápláljunk, mely nevezetesen 60 a lehűlések okozta üvegtelenülésektől tel­jesen, vagy legalábbis közel teljesen men­tes, amennyiben üvegtelenülések létesülé­sét a fürdőnek felülről való lehűtése ré-r vén gyakorlatilag már megelőzően meg- 65 akadályozzuk és olyan elüvegtelenedett vagy az egyenletességet zavaró \egyéb ré­szeket, amelyek az áramlási egyensúlynak a fürdőben való kímélése ellenére nyu­* Ez a nap az 5930/Í939. M. E. sz. rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák sza­badalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja.

Next

/
Thumbnails
Contents