127770. lajstromszámú szabadalom • Gyújtóberendezés termikus bomlással oxigént fejlesztő készülékekhez

Megjelent 1941. szeptember hó 1. MAGTÁR KIK ALTI SZABADALMI BIRÖSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127770. szám. XVIII b. osztály. — F. 8931. alapszám. Gyújtóberendezés termikus bomlással oxigént fejlesztő készülékekhez. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft cég, Frankfurt a/M. A bejelentés napja: 1937. évi február hó 26.* A találmány feladata, hogy oxigén fej­lesztésére való készülékeknél, kiváltképcn légzési védőeszközöknél, pl. kljorát vagy perklorát alapú termikus bomlással oxi-5 gént fejlesztő alakteslekké sajtolt kémiai anyagokhoz, oly gyujtóberendezést létesít­sünk, amely a gyujtószikrának a készülék­ből való kilépését megakadályozza és a be­rendezés teljes tömítettségéi kiváltképen a 10 gyujtógázok folytán keletkező túlnyomás­sal és az exotermen végbemenő reakciók hőigénybevételével szemben biztosítja, mi­mellett azonban egyszerű szerkezetű és egyszerűen kezelhető legyen. A találmány 15 szerinti gyújtóberendezés különösen cél­szerűnek bizonyult a fentebb említett be­rendezésekkel kapcsolatban, amelyeknél, az oxigént fejlesztő alaktest azt minden olda­lon körülvevő hőszigetelő és szűrőként 20 ható töltőanyaggal szilárdan és lökésbizto­san minden oldalról zárt tartányban van ágyazva, ia melyben egyidejűleg a gyujtóbe­rendezést is elrendezzük. A rajz a találmány szerinti gyujtóberen-25 <iezés két különböző kiviteli példáját szem­lélteti. Mint ahogyan az 1. ábrából kitűnik, az oxigénfejllesztő —B— anyag sajtolt test alakjában a —Bt — gyujtónyílássál fölfelé 30 a vékonyfalú bádogból álló —A— hüvely­ben akként van ellxelvezve, hogy minden oldalról a hőszigetelő és szűrőként ható —K— töltőanyag veszi körül. A töltőanya­got alsó végén —J— aszbesztrosréteg hatá-35 rolja, amely viszont a —H— drótszitán nyugszik, míg a fejlődött oxigén a —C— fedélen elrendezett —G— kilépőnyíl^ison át kiáramolhat. A gyújtóberendezés az —F— gyutacsot hordó —D[— fedélből és a harangalakú 40 —T>1 — fedéllel szegecsek vagy hasonNók útján tartósan összekötött és az oxigént le­adó —B— anyagra helyezett —D3 — fedő­ből áll. A —Dx — fedő eme kialakításával és elrendezésével elérjük, hogy a gyújtás- 45 kor fellépő lángot a bádogfalt aktól el és a ~K— töltőanyag felé tereljük. A —Dj— és —D3 — fedeleknek lehetőleg mereveknek kell lenni ők avégett, hogy a gyutacs kité­rését megakadályozzák. A gyutacsra a csú- 50 csos —E— ütőszeg van helyezve, amelyre viszont vékonyfalú, célszerűen hornyolt —D2 — fedő fekszik fel. E fedő a gyutacs átütésekor a gáz elzárását kifelé biztosítja, viszont elég rugalmasnak kell. lennie ah- 55 hoz, hogy, a külső ütést az —E— ütőszegre átvigye. Az összes részeket az —A— hü­vellyel célszerűen hegesztéssel (ponlhe­gesztéssel) gáztömítően összekötjük. A készülék működését akként indítjuk 60 meg, hogy a —D,— fedő közepére ütő­szeggel, kalapáccsal vagy hasonló eszköz­zel ütést mérünk, mimellett a fedő áthaj­lását esetleg kialakított hornyol( ás elősegíti. Az —E— ütőszeg emellett az —F— gyuta- 65 csőt és ez pedig a —B— sajtolt testben el­rendezett —Bt — gyujtótömeget gyújtja^ utóbbi pedig elegendő hőt fejleszt ahhoz, hogy az oxigént fejlesztő —B— anyag * Ez a nap, az 5930/1939. M. (£ sz, eejíidelet 2. §-a értelmében a, volt cseh-szlováic szabadalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés «apja. .

Next

/
Thumbnails
Contents