127760. lajstromszámú szabadalom • Kézi szivattyú

Megjelent 1941. szeptember hó 1. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LETRAS 127760. szám. XXI/e. osztály. — V. 3939. alapszám. Kézi szivattyú. Villányi Viktor műszerészsegéd, Budapest. A bejelentés napja: 1940. évi február hó 9. A találmány egyszeresen működő oly kézi szivattyúra vonatkozik, mely rcáerő­sílett kengyel révén lábbal rögzíthető a földön és alkatrészeinek célirányos kikép-5 zésénél, valamint csekély erőszükségleté­nél fogva alkalmas arra, hogy a felhasz­nálás helyén a földön elhelyezett edény­ből vagy a háton lévő tartányból beszívott folyadékot a szivattyú nyomólerével köz-10 lekedö nyomóvezetéken át az ennek vé­gén elrendezett, magában véve ismert szer­kezetű porhrsj^^-v-a-gy szórófejből ködsze­rűen fínom^n-,«4J«rt?Cízto<tt .p^mfit jűakjá­^JbajLJÄÖiaia,,M- A találmány szeririü szi-15 vattyú előnyösen felhasználható gyümölcs­fa- és szőMpérnaetgz§,^készüléligkben, fes­tőm unkálato'Fhál, ólak fertőtlenítésére és állatok féregmentesítésére való berendezé­sekben, továbbá katonai egészségügyi és 20 védelmi célokra, mint pl. tömegfürdő lé­tesítésére, ruhanemííek ' féregtelenítéséra és fertőtlenítésére, lövészárokban való ködfejlesztésre és légoltalmi berendezések­hez. , 25 A felsorolt célok szolgálatában a találp mány szerinti kézi szivattyú csekély sú­lyával, könnyű széiszedhetőségévcl és tisz­títhatóságával, egyszerű kezelésével, vala­mint kis erőszükséglete mellett aránylag 30 nagy teljesítményével tűnik ki. | . A találmány lényege abban van, hogy af si^itou^n^Qmateret és egyútta,l„Aélka-| fanját alkotó, előnyösen egyszerű fémcsőj két végének elzárására olyan végdarabokatj 3$ használunk, melyeket tömítés közbeikta-j iásával helyezünk a két csővégre és a kél végdarab oldható egymáshoz erősíté­sérc a dugattyúhengert és az ennek ten­gelyvonalú folytatását képező ^zelepJiázat használjuk fel úgy, hogy a dugattyúhenger 35 egvikji'é^ét a nyomóieret elzáró egyik vég­darabhoz ~"eroslt"julí'TM(pí. csavarolással és/ vagy forrasztással), a iryomószelepet magá­ban foglaló szelepházat pedig a másik vég­darabra támaszkodó, a szívószelepet hor- 49 (lozó szívófejjel csavaroljuk össze. Ezáltal aránylag kevés számú alkatrészből álló, könnyen szétszerelhető és ennélfogva tisz­tán tartható szivattyútestet kapunk, mely körülmény az alkalmazandó, igen gyakran drága folyadék gazdaságos felhasználását teszi lehetővé. A találmányra jellemző to­vábbá a szivattyúnak lábbal való rögzí­tését célzó kengyel megerősítő szervének különleges kiképzése, mely merev, de könnyen oldható kapcsolatot nyújt. A szi­vattyút lábhoz erősíthetjük, pl. a nyomóteret alkotó fémcsövön rögzített szíjjal, úgyhogy léphetünk vele. A találmány szerinti kézi szivattyú pél­daképpeni kiviteli alakját a mellékelt rajz tünteti fel, melyen a 2. ábra a szivattyú és. tartókengyelének oldalnézete. Az 1. ábra a szivattyú felső és alsó részé­nek hosszmetszete, részben oldalnézete na­gyobb léptékben, míg a 3. ábra,-a tartókengyel felülnézete ugyan­csak nagyobb léptékben. '••' ' r 45 50 55 60

Next

/
Thumbnails
Contents