127694. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés zsákok előállítására

Megjelent 1941. évi augusztus hó 16. MAGYAR KIRÁLYI (; SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 127694. szám. XVIII/d. osztály. — V. 3922. alapszám. Eljárás és berendezés zsákok előállítására. Verpackungsbedarf G. m. b. H. cég, Krefeld, mint Andreas Arno mérnök, münsteri lakos jogutódja. A bejelentés napja: 1930. évi augusztus hó 11.* — Németországi 'elsőbbsége: 1929. évi augusztus hó 12. Keresztezett fenekű szelepes zsákokat ed­dig legtöbbször kézzel vagy több1 , egymás­tól különálló munkamenetben, egyes beren­dezések segélyével állítottak elő. 5 Miután effajta zsákok előállítására cél­szerűen először esetleg több papírréteg al­kotta tömlőt készítenek és ebből a zsák hosszának megfelelő darabokat vágnak le, a további gépi előállítás tehát a. kereszte­lő zeit fenekek képzése eddig nem sike­rült kielégítő módon, mert e célból a tömlőszakasz végeit fel kell törni, át kell hajtogatni és össze kell ragasztani. Már ajánlották ugyan a keresztezett fe-15 nekek képzésének oly módon való fogana­tosítását, hogy az el őb aj toga to ti: tömlővége­ket a tömlő oldalirányú eltolása mellett terelőlapok útján áthajtogatják. A nagyobb befogadóképességű zsákok 20 számára alkalmazásra kerülő papírfajták 'esetéhen az így készített hajtások azonban könnyen életlenekké, pontatlanokká vagy ferdékké válnak. A találmány eljárás olyan keresztezett !5 fenekű szelepes zsákoknak gépi előállítá­sára, melyek felragasztott papírcsíkokkal erősítve vannak, melyeknél továbbá a hosszra levágott és előhajtogatott tömlő­ben egymással párhuzamos iclőhajtogatá-0 sokat rendezünk el, melyek körül a túl­nyúló végeket átcsappantjuk és előzőleg felvitt gumizás segélyével összeragasztjuk, ezt követőleg pedig ,.az így keletkezett ke­resztezett fenekekre erősítőcsíkot ragasz-5 tunk fiel. A szelep képzésére, emellett a négy zsak­sarok egyikén a fenék harántragasztását elhagyjuk és előnyösen ezen a helyen az erősítőcsík túlnyúló végét belső szelep­csapó kialakítására behajtjuk, úgyhogy 40 olyan zsák keletkezik, mint amilyen a 48888. számú német szabadalom tárgya. így teljesen sima, egymással párhuzamos és éles élű fenekek létesülnek, amikor is biztos, teljes és tartós ragasztást kapunk. 45 A találmány értelmében a zsákok készí­tése egyetlen munkamenetben történik, anélkül, hogy munkás közreműködésére az előhajtogatott tömlőszakaszok felrakásán és a kész zsákok lerakásán kívül szükség 50 volna. Még ezt a két műveletet is megfe­lelő, nemi a találmány keretébe tartozó esz­közök végezhetik. A kézimunka teljes elmaradása követ­keztében a [találmány szerint az eddigi elő- 55 állítási módokkal szembeni egyidejű ol­csóbbodása mellett a munkateljesítmény jelentős fokozását érjük el és egyidejűleg egyenletesebb és jobb zsákokat kapunk. A találmány továbbá a fent ismertetett 60 eljárás foganatosítását célzó gépre vonat­kozik, melyben valamely tömlőszakasz elő­liajtogatott végeit fenekekké hajtogatjuk és ragasztjuk össze, amikor is erősítés célja- 5 ból a fenekekre csíkot ragasztunk fel. Emel­lett előnyösen a csíkok egyikének a zsák­fenék hosszán túlnyúló végét a zsákszelep zárócsapójának képzésére behajthatjuk. A találmány különösen cement, mész, gipsz, thomasliszt vagy hasonló törmelék- 70, * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-a érielmében a volt cseh-szlovák szabadalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja.

Next

/
Thumbnails
Contents