127669. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gyufagyártó gépek tartóléceiből kilökött kész gyufák gyűjtésére és rendezésére

Megjelent 1941. évi augusztus hó 16. HAGYAK KIRÁLYI SZABADALMI BIKÓSÍG SZABADALMI LEIRAS 127669. szám. Il/g. osztály. — B. 14710. alapszám. Berendezés gyufagyártó gépek tartóléceiből kilökött kész gyufák gyűjtésére és rendezésére. Badische Maschinenfabrik und Eísengíessereí vormals G. Sebold und Sebold & Neil, A.-G. cég, Karlsruhe-Durlach (Baden, Németország). A bejelentés napja: 1933. évi március hó 31* — Németországi elsőbbsége: 1932. évi július hó 14. A találmány új berendezés gyufagyártó gépek tartóléceiből kilökött, a doboztöltő géphez továbbítandó kész gyufák gyűjté­sére és rendezésére. 5 E célra az újabb gyufagyártó gépeken a következő berendezést használják: a kilö­kőmű ala,tt a tartólécek egész hosszára ki­terjedő, helytálló oeliasáv van; először en­nek cellái fogadják magukba a kilökő tűk-10 tői kitolt gyufákat. A cellasáv alsó olda­lát tolattyúként kialakított fenék zárja le, mely két különböző mozgást végez,, még pedig egyrészt időnkint a lartóléoeki hossza irányában ide-oda jár és így a kilökött 15 gyufákat harántirányukban rázza, más­részt időnkint a tartóléoekre merőlegesen egyszer eiore és hátra mozog, miközben a oellasávot a gyufacsomók kiejtése végett kinyitja, majd ismét bezárja. A tolattyú 20 alatt rekeszes lánc van, mely a cellasáv­ból kieső gyufákat felfogja és a doboz,­töltő géphez továbbítja. A rekeszes lánc a gyufákat vízszintes támaszfelületével ve­szi fel. 25 Ennek az ismert berendezésnek hátrá­nyai vannak, amelyek kiküszöbölése a ta­lálmány célja. Evégből az egész oellasávot a tartóléoekre merőlegesen, vagyis a gyu­fák hossza irányában párhuzamosan eltol-30 hatóan rendezzük el. A cellasáv a kilökő tűk minden lökete után egyszer oda-vissza mozog anélkül, hogy eközben a oellasávot lent lezáró tolattyú nyitna. A tolattyú csak * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. Szabadalmi hivatalnál annak idején fett bejelentés a cellasáv több lökete után nyitja a oella­sávot és lejti le a gyufákat ismert módon a 35 rekeszes lánc támasztófelületére, mely most a gyufafejek irányában lejt. A találmány szerint a gyufákat tehát a gyufagyártó gépből való kilökésük után a cellasávban nem csak harántirányükban 40 rázzuk, mint eddig, hanem ezenkívül még hosszuk irányában is. Ez a járulékos rázás pontosan abban iaz irányban /történik, ame­lyet a gyufáknak el kell foglalniok. A ha­ránt- és hosszirányú rázás összhatása a 45 gyufákat pontosan párhuzamos helyzetbe hozza. A hosszmozgatás ezenkívül megaka­dályozza azt, hogy egyes gyufák a csomó­ból kiálljanak. Ezzel megszüntetjük azt az * eddigi hátrányt, hogy a kis gyufacsomók 50 leesésekor a kiálló gyufák egyik vége az egyik falon súrlódva visszamarad és így a gyufák ferdén esnek a rekeszláncba. A találmánynak azt a feladatát, hog}^ a doboztöltő géphez kifogástalanul rendezett 55 gyufacsomókat továbbítsunk, a oellasávban végzett pontos rendezéssel még nem ol­dottuk meg. A gyufák a cellákból mindig úgy esnek le a rekeszes láncba, hogy (kissé nagyobb súlyú) fejük némileg előresiet. A 60 gyufafejek továbbá (nagyobb vastagságuk folytán) a rekeszes láncban valamivel ma­gasabb helyet foglalnak el. A rekeszes lánc eddigi vízszintes támaszfelületén ezért a gyufacsomó a fejektől kezdődően lejt. A 65 gyufák tehát, melyek' a cellasávban ponto­rendelei 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovaik sza­napja. Csehszlovák szabadalom száma: 52016.

Next

/
Thumbnails
Contents