127663. lajstromszámú szabadalom • Csúszócsapágyakhoz való alumíniumötvözet

Megjeleni 1941. évi augusztus hó 18. MAGYAR KIJliLYI ^^BE SZABADALMI BIRÓSÍ6 SZABADALMI LEÍRÁS 127663. szám. V/e/l. (XVI/c.) osztály. — S. 18389. alapszám. Csúszócsapágyakhoz való alumíniumötvözet. Karl Schmidt G. m. b. H., Neckarsulm (Württemberg). A bejelentés napja: 1940. évi augusztus hó 19. — Németországi elsőbbsége: 1939. évi augusztus hó 28. Alumínium ötvözeteknek csúszócsapágyak­hoz való alkalmazását már számos esetben javasolták, amikor is e célra |az alumínium­ötvözeteknek különösen két csoportját tar-5 tolták alkalmasnak. E két csoport egyike lényegében olyan alumíniumötvözeteket tar­talmaz, amelyek nagyobb mennyiségekben tartalmaznak szilíciumot vagy magnézium­szilicidet és szerkezetük körülbelül a du-10 gattyúhoz használt ötvözetekének felel meg. Az ily ötvözetek különlegesen ke­mények és kopásállóak, ennek következ­tében azonban futófelületi tulajdonságaik kevésbbé jók. További csoportot azok az 15 alumíniumötvözetek alkotnak, amelyeknél az alumínium alapanyaga nincs vagy nincs lényegesen keményítve, amelyeknél azon­ban hordozókristályokként különösen a vascsoporthoz tartozó alumínidek durva 20 cutektikumai vagy elsődlegesen kivált kris­tályai vannak beágyazva. Ez ötvözetek fu­lófelületi tulajdonságai már jobbak, azon­ban a kopásállóság az előbbi ötvözeteké­hez képest kisebb. A tengelyt azonban, 25 amelyet ily ötvözetekből készült csap­ágyakban akarnak ágyazni, mind az előbb, mind az utóbb említett ötvözetek esetén edzeni kell. Edzetlen tengelyek esetén ez ötvözetek mindkét csoportja alkalmazhia-30 tat]an, minthogy azok a tengelyeket meg­támadják. Javasolták végül homogén szö­vetszerkezetű alumíniumötvözetek alkal­mazását, amelyeket keménység, valamint a kifáradási szilárdság növelése végett ada-35 lékfémekkel ötvöztek, amelyeknél azonban az adalékok még az elegy kristályképződés körzetébe estek és intermedier jellegű kris­tályok még nem váltak ki. Ily ötvözetek azonban kevésbbé váltak be, mert kitűnt, hogy azok berágódásra hajlamosak eskü- 40 lönösen a futófelületi tulajdonságokkal szemben támasztott csúcskövetelmények­nek kevésbbé felelnek meg. A találmány csapágyakhoz, különösen edzetten tengelyek csapágyaihoz való alu- 45 minium ötvözet, amelynek jó futófelületi tu­lajdonságai vannak és amely a tengelyt rendkívül kis mértékben támadja meg. Ily öLvözet alapanyaga a találmány értelmé­ben alumínium, amely csak oly ötvözőele- 50 meket, illetőleg ezeket csak oly mennyisé­gekben tartalmazza, hogy azok az alumí­niummal szilárd oldatokat alkotnak, mi­mellett azonban egyidejűleg az alumínium­mal egyáltalán nem vagy csak csekély mér- 55 lékben oldódó, könnyen megömlő nehéz­fémek, mint kadmium, ólom, bizmut és lallium alkotta adalékok oly mennyiségek­iben vannak jelen, amelyek az oldhatósági határát meghaladják. A kadmium, ólom, biz- 60 mut és tallium alkotta adalékok összmennyi-f sége ez esetben legalább l»/o és legfeljebb 6°/o; egyenként azok 0,1—5o/oos mennyisé­gekben lehelnek jelen. Az említeti fémeket a megadott határok között akár egyenként, 65 akár csoportosan alkalmazhatjuk. Különö­sen kedvezőnek bizonyultak ólom, és/vagy kadmium alkotta adalékok. Az alumínium­mal elegykristályokat alkotó fémekként el­sősorban a réz, a cink és a magnézium 70

Next

/
Thumbnails
Contents