127662. lajstromszámú szabadalom • Csúszócsapágyakhoz való alumíniumötvözet

Megjelent 1941. évi augusztus hó 16. MAGTAB KIRÁLYI ^^^Ä SZABADALMI BIRÓSÁS SZABADALMI LEÍRÁS 127662. szám. V/e/l. (XVI/e.) osztály. — S. 18388. alapszám. Csúszócsapágyakhoz való (alumíniumötvözet. Karl Schmidt G. m. b. EL, Neckarsulm (Württemberg). A bejelentés napja: 1940. évi augusztus hő 19. — Németországi elsőbbsége: 1939. évi augusztus hó 29. Javasolták már csúszócsapágyak előál­lításához oly alumíniumötvözetek alkalma­zását, amelyeknél az alumínium keményítő alkotórészek egyidejű jelenlétében vagy a 5 nélkül ónnal van ötvözve. Az ily ötvöze­teknek tűrhető futófelületi tulajdonságaik és szilárdságuk van, nehezebb követelmé­nyeknek azonban nem felelnek meg. Más­részt lágy tengelyek esetén kevésbbé hasz-10 nálhalók, minthogy a beágyazott kemé­nyítő alkotórészek, sőt az alumíniumban szennyezésként jelenlevő vas a csap futó­felületén berágódásokat okoz. E hátrányok kiküszöbölése végett részben az ónadalé-15 kot kellelt nagymértékben megnövelni', minthogy az ónnak egy része még üzemi hőmérsékleteken is szilárd oldalba megy át. A találmány csapágyakhoz való oly ón­tartalmú alumíniumötvözet, amelynek elő-20 állításához mindössze 0.05o/0 -nál kevesebb vasat és 0.1%-nál kevesebb szilíciumot tar­talmazó legtisztább alumíniumot alkalma­zunk és amely más ötvöző alkatrészeket csak oly mennyiségekben tartalmaz, iame-25 lyek a szilárd oldhatóság határát szoba­hőmérsékleten nem haladják meg. Minthogy másrészt a legtisztább alumí­nium alapanyagként túl lágy lenne, azt kis mértékben, még pedig egyen-30 ként vagy csoportosan, rézzel, cinkkel, vagy magnéziummal ötvözzük. Ez ötvöző alkotórészek mennyiségeinek ez esetben nem szabad azt a határt meghaladniuk, amelynél a teljes oldhatóság, vagyis azok-, 35 nak az alumíniummal való elegykristály-. képződése még szobahőmérsékleten is biz­tosítva van. így például réz 0,1-től' körül­belül lo/o-ig, cink 0,1—10o/o-ig és magné­zium 0,1—30/o-ig terjedő mennyiségekben lehet jelen. Az említett fémek egyidejűié- 40 gesen is jelen lehetnek, amikor is azon­ban ügyelnünk kell arra, hogy az oldható­ság halárát ily csoportosításon belül túl ne lépjük, úgyhogy például a felső határ magnézium és cink egyidejűleges jelenlé- 45 te esetén körülbelül 5% MgZn,-nek meg­felelő értéknél legyen. Az ötvözethez nemcsak az említett fé­mek adhatók, lényeges ugyanis csak az, hogy az alumíniumkristályt elegykristály- 50 képzővel keményítsük. így például szilí­ciummal is ötvözhetünk, ha egyidejűlege-« sen magnézium van jelen, minthogy a Mg2Si vegyület a sziliciumnál crősebbeA megy oldatba. 55 A találmány szerinti alumíniumötvözet példakénti kiviteli alakjaként a követke­ző összetételt említjük meg: 0,04o/0 Fe, 0,3o/o Mg3Si, 0,6o/o Cu, 30/0 Zn^ßo/o Sn, a maradék alumín|ium. 60 Az ónínal csoportosítva, illetőleg annak részbeni helyettesítéseképen egyenként 0,1 —50/0-os, összesen azonban legfeljebb 6°/oos mennyiségiekben ólom, kadmium, bizmut és tallium alkotta adalék is alkal- 65 mázható. Szabadalmi igénypont: Csúszócsapágyakhoz való alumíniumötvö­zet, melyre jellemző, hogy azt 0,05o/o-nál kevesebb vasat és 0,l,o/o-nál kevesebb szí- 70

Next

/
Thumbnails
Contents