127657. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szénhidrogének előállítására

Megjeleni 1941. évi augusztus hó 16. 1ÍA6YAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127657. szám. H/a. (XI/b., IV/h/1.) osztály — M. 11837. alapszám. Eljárás szénhidrogének előállítására. Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. A bejelentés napja: 1940. évi aucjusziu; hó 19. Szénmonoxidnak hidrogénnel oly szén­íhidrogénkevcrékké való katalitos hidro­génezéséhez, amelyek többtagú szénhidro­gének lényeges mennyiségeit tartalmazzák 5 és amelyekkel együtt még oxigéntartalmú szerves vegyületek is keletkezhetnek, al­kalmaztak már olyan katalizátorokat, ame­lyek mint úgynevezett kobalt- vagy vas­katalizátorok a periódusos rendszer nyol-10 cadig csoportjához tartozó fémeket és e fémek oxidos vegyületeit és sokszor még más anyagokat is, nevezetesen más féme­ket, nehezen redukálható oxidokat, hor­dozóanyagokat, stb. tartalmaztak. Vala-15 mennyi ismert katalizálornak az ;a hátrá­nya, hogy a szintézis alkalmával az érté­kes anyagokon kívül aránylag nagymeny­nyiségű metán keletkezik. A találmány célja szénmonoxidnak hid-20 rogénnel való katalitos hidrogénezése al­kalmával, mely eljáráshoz katalizátorokat, különösen vaskatalizátorokat alkalmazunk, a nemkívánt metánképződés lényeges csök­kentése. Evégből a találmány értelmében! 25 vízüveget alkalmazunk, amelyet előállítás közben a katalizátorba vagy pedig i tatás­sal a már poralakú vagy formált katalizá­torba viszünk, illetőleg abban állítunk elő. A kívánt hatást tehát azzal érjük el, hogy 30 a vízüveg a katalizátornak a hatásos fé­meket vagy fémvegyületeket tartalmazói alkatrészeiben finoman elosztott állapot­ban van jelen. A találmány szerinti eljárás további elő-35 nyös hatása abban van, hogy a szintézis közben a kontaktanyag egyes részecskéi­nek az egyébként hátrányos leválása és a felületről lefolyó szénhidrogének útján való elvezetése megszűnik. A találmány ér­telmében alkalmazott vízüvegtarfcalom sze- 40 repc nemcsak abban van, hogy la katali­zátort szilárdítja, hanem elsősorban a liidgénezést elősegítő fém, például vas, il­letőleg vas vegyületek aktivitását nagymér­tékben fokozza. Ezenkívül a 'találmány, 45 szerinti katalizátor különösen nagy vegyi stabilitással tűnik ki, vagyis ez a katali­zátor üzem közben hatásosságát tekintve, csak lényegtelenül változik el, úgyhogy ez a kezdeti nagy kitermelés sok hónapon 50 keresztül egyenletes marad. Ezzel szemben az ismert katalizátoroknál idővel a főv reakcióstermékek kitermelése és a mole- '• ' kulasúlya csökken, a metánképződés pe­dig egyidejűleg fokozódik. A találmány 55 szerinti eljárással készült anyagok ezzel szemben nemcsak szokatlanul csekély me­tánképződést eredményeznek, hanem ez a metánképződés többhónapos üzemben is meglehetősen állandó és kicsiny marad. 60 Szobahőmérsékleten szilárd szénhidrogé­nekben, például parafinban adódó kiter­melés lényegesen nagyobb, mint az ismert kontaktanyagok alkalmazása esetén és hó­napokon keresztül nagyjából állandó ma- 65 *ad. Különösen kedvező a kitermelés az úgynevezett kemény parafinban, vagyis olyan szénhidrogénekben, amelyek két'mil­liméter higanyoszlopot kitevő abszolút nyomás mellett 320 C° felett forrnak és 70

Next

/
Thumbnails
Contents