127644. lajstromszámú szabadalom • Eljárás erősítőkben fellépő zavarok csökkentésére

Megjelent 1941. évi augusztus hó 1. MAGTAB KIEÍLYI SZABADALMI BIRÓSÁa SZABADALMI LEIRAS 127644. szám. VII./j. osztály. — F. 9139. alapszám. Eljárás erősítőkben fellépő zavarok csökkentésére. Fernseh G. m. b. H. cég, Berlin-Zehlendorf (azelőtt Fernseh Aktiengesellschaft). A bejelentés napja: 1940. évi március hó 13. — Németországi elsőbbsége: 1939. évi március hó 16. Ismeretes, hogy erősítőkben pl. a há­lóziati recsegés, (laz elektródarendszer me­chanikai rezgése következtében beálló) mikrofónia folytán fellépő zavarok csök-5 fcentésére oly ellencisatolást alkalmaznak, melynél az egyik erősítő fokozatból fe­szültséget vezetnek ellenfázisban egy meg­előző erősítő fokozathoz. Ez ismert ellen­csatolásos .kapcsolásoknál az: egyik erősítő 10 fokozat egyik rácsának ellenfázisos befo­lyásolása folytán az egész berendezés erő­sítése csökken, úgy, hogy az eredeti erő­sítés elérésére az erősítő valamelyik he­lyén az erősítést ismét úgy kell fokozni, 15 hogy az erősítésnek az ellencsatolás révén okozott csökkenése ellensúlyoztassék az­az kiegyenlítődjék. A zavart megszüntető hatás ennél az ismert eljárásnál azonban csupán oly fo-20 fcozatoknál érvényesül, melyek ama pont mögött vannak, melyen az erősítést fo­kozzuk, azaz ennél az eljárásnál ama za­varokat nem lehet megszüntetni, melyek1 az első erősítő csőben keletkeznek pl. a 25 cső zúgása vagy mikrofónia következté­ben, jóllehet éppen az első fokozatban, fellépő zavarok megszüntetése bír igen' nagy jelentőséggel, mert itt a hasznos am­plitúdók még igen kicsinyek és ennélfog-30 va la hasznos amplitúdó és zavaró am­plitúdó közötti arány különösen kedvezőt­lenül jelentkezik. A találmány oly nagy belső ellenállásúi generátorral dolgozó erősítőkkel kapcso-35 latos, melynek fogyasztó ellenállása a kö­vetelt frekvenciafüggetlenség miatt nem! választható tetszőleges nagyra. A talál­mány lényege, hogy ily erősítőknél a ge­nerátor fogyasztó ellenállását, mely egyi­dejűleg az első cső rácsellenállása, a ki- 40 vánt frekvenciafüggetlenség megköveteltei értéken túlmenően megnöveljük és ezt az ellenállást az erősítőből vett ellenfázisú erősített feszültségre kapcsoljuk. ; A találmány egyik példaképem, kiviteli 45 alakját a mellékelt rajz kapcsán írjuk la bővebben. A nagy belső ellenállású áramszolgálta^ tó (1) generátornak kimeneteli (12) ellen­állása van, mely egyidejűleg az1 első (3) 50 erősítőcső rácsellenállása is. Az első erő­sítő cső révén nyert erősített feszültséget a további (4) és (5) erősítő csövek szoká­sos módon tovább erősítik. Az erősítő el­rendezés egyik csövénél, a megadott pél- 55 dában az (5) csőnél, a (6) csatlakozásnál erősített kimeneti feszültség lép fel, me­lyet a (7) kondenzátoron és a (8) leve­zető^ellenálláson át a (2) fogyasztóellen­álláshoz vezetünk. E visszavezetett feszült- 60 ség fázishelyzete az (1) generátortól a (2) ellenálláson át szolgáltatott feszültséggel ellentétes irányú, minélfogva ellencsatolás következik be. Az ellencsatolási tényezőt, azaz a visz- 65 szavezetett feszültség arányát a generátor által szolgáltatott feszültséghez, előnyösen körülbelül úgy választjuk meg, hogy ak­kora legyen, mint a (2) ellenállás nagyító viszonya a frekvenciafüggetlenség által

Next

/
Thumbnails
Contents