127635. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tiszta vas vagy vastartalmú ötvözetek előállítására vastartalmú kiindulási anyagokból, különösen vastartalmú homokokból, aluminiumgyártási iszapokból, kovandhamuból és más hasonló természetes vagy mesterséges anyagokból, amelyek a kitermelni kívánt fémekből 20%-nál nem kevesebbét tartalmaznak

Megjelent 1941. évi augusztus hó 1. MAGYAR KIRÁLYI ^SBSft SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127635. szám. XII./A, XVI./c. osztály. — A. 4444. alapszám. Eljárás tiszta vas vagy vastartalmú ötvözetek előállítására vastartalmú kiindulási anyagokból, különösen Vastartalmú homokokból, aluminiumgyártási iszapokból, kovandhamuból és más hasonló természetes vagy mesterséges anyagokból, amelyek a kitermelni kívánt fémekből 20°/o-nál nem kevesebbét tartalmaznak. , Arata Víncenzo gyáros és Venzí Fílíppo mérnők, mindketten Rómában. A bejelentés napja: 1940. évi augusztus hó 7. — Olaszországi elsőbbsége: 1940. évi február hó 27. A találmány eljárás tiszta (vagyis tisztá­ul lanságokat, nevezetesen S, P, Mn, Si, C-t összesen 0,10»/o-ot meg nem haladó mennyi­ségben tartalmazó) vas vagy vasötvözetek 5 előállítására, vastartalmú, főleg finom el­oszlású anyagokból, különösen vastartalmú homokokból, alumíniumgyártási iszapok­ból, kovandhamuból és más hasonló termé­szetes vagy mesterséges anyagokból, ame-10 lyek a kitermelni kívánt fémekből 20%-nál nem kevesebbet tartalmaznak. Ismeretes, hogy vastartalmú homokojk, vagy kisebb vasérctelepek közvetlen fel­használása nyersvas előállításiára a szoká-15 sos eljárásokkal (nagyolvasztókban) nem lehetséges, egyrészt a nyersanyag por­alakú volta miatt, másrészt, mert a szállí­tási költségek, a nyersanyag lelőhelyeinek a feldolgozási telepektől való nagy távol-20 sága folytán, a termelési költségekhez ké­pest túlságosan nagyok volnának. Másrész­ről a nyersanyaglelőhelyek nem kielégítő mérve, főkép pedig túlságos kiterjedésük kizárja, hogy közelükben nagyobb feldol-25 gozó telep legyen létesíthető, minthogy az érclelőhelyek nyilván előbb merülnének ki, mint a befektetési költségek visszatérülhet­nének. Szükséges volna továbbá aporalakú érceknek átmeneti megkötése, hogy nagy-30 olvasztókban feldolgozhatók legyenek. A találmány szerinti eljárás lehetővé te­szi az ilyen érclelőhelyek értékesítését és tiszta vas vagy vasötvözetek termelését. A nyersanyagot abban a fizikai állapotban 35 dolgozzuk fel, ahogy azokat kitermeljük. A nyersanyagot villamos kemencékben dol­bozzuk fel és rendkívül tiszta vasat állítunk elő, tehát nem nyersvasat, amely, vassá vagy acéllá való átalakíthatására, még to­vábbi feldolgozásra szorul. 40 A vasat előállító berendezés lényegében villamos kemence, amely kis teljesítméjryű is lehet és viszonylag kevéssé költséges. Ezenfelül csekély költséggel áthelyezhető az egyik érctelepről egy másikra, amiért is 45 nagyon korlátolt teljesítményű érctelepek is értékesíthetők és csak az előállított vas­tömböket kell majd a felhasználási helyek­re szállítani. Mindezeken felül a termelt tiszta vasnak 50 olyan mechanikai tulajdonságai vannak, hogy a vörösrezet vagy sárgarezet, számos gyakorlati alkalmazásban, teljesen helyet­tesítheti, például tüzérségi és egyéb lövedé­kek hüvelyeinek, lövedékek vezetőgyűrűi- 55 nek és olyan tárgyaknak előállítására, ame­lyeknek korrózióval vagy rozsdásodással szemben nagyon ellentállóaknak kell len­niök, emellett könnyen sajtolhatok és ho­moríthatok. 60 Minthogy a találmány szerinti eljárással termelt vasnak igen csekély a széntartalmaj ötvözhető egyéb fémekkel nem-oxidálódó aoélféleségek előállítására, amelyek sokkal olcsóbbak, mint az eddigiek. Előállíthatók 65 olyan különleges, a kívánatos tulajdonsá­gok egész sorozatával rendelkező acélfaj­ták, amelyek mindennemű igénybevétellel szemben különöskép ellenállóak. A termelt vasnak továbbá egyéb fontos, még kísérle- 70

Next

/
Thumbnails
Contents