127633. lajstromszámú szabadalom • Eljárás piezoelektromos kristályok többhullámosságának megszüntetésére

Megjelent 1941. évt augusztus hó 1. JÍAGTAK KIRÍLYI ^^^K SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127633. szám. VII./j. osztály. — T. 6569. alapszám. Eljárás piezoelektromos kristályok több-hullámosságának megszüntetésére. Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H. Berlin. A bejelentés napja: 1940. évi szeptember hó 7. — Németországi elsőbbsége: 1939. évi szeptember hó 19. A találmány eljárás piezoelektromos kris­tályok, különösen azonban olyan kristá­lyok többhullámosságának megszüntetéséi­re, amelyeknek kerek tárcsa alakjuk és 5 a tárcsa szélén egy vagy több, csiszolással előállított fazettájuk van. Ilyen egyfazettás kristály, példaként az 1. ábrában, két kü­lönböző sugarú fazettával 'ellátott kristályt pedig példaként a 2. ábrában tüntettünk 10 fel. A nagyfrekvenciás technikában sokszor használnak piezoelektromos kristályokat adók vezérlő kristályaként, vagy pedig, mint szűrőtagokat. Ilyen kristályoktól a 15 a frekvenciának a hőmérséklettől való messzemenő függetlenségét kívánják meg, továbbá, hogy azok lényegében egyetlen­egy frekvenciával rezegjenek. Ez nem ér­hető el mindig könnyen és ezért már több-20 féle eljárást javasoltak, hogy az ilyen piezoelektromos kristályok, különösen kvarckristályok többhullámosságát meg­szüntessék, így többek között ismeretes olyan eljárás, amely szerint kerek kvarc-25 tárcsa esetén a 'tárcsa éleit leosiszolják és a tárcsát fazettával látják el. Ez rendsze­rint úgy történik, hogy a tárcsa éleit úgy mint optikai lencsék köszörülésekor, meg­felelő sugarú, gömbalakú felülettel lecsi-30 szólják. Az így kapott fazettát adott tárcsa­átmérő mellett a gömbfelület sugara egy­értelműen határozza meg. Ezt a sugarat a következőkben a fazetta sugarának ne­vezzük. 35 Valamely kristály rezgési viszonyai teljes biztonsággal még akkor sem határozhatók meg, ha a kristály alakja előre pontosan ismeretes, mert ezek, a rezgési viszonyok a nyersanyag származási helye, valamint az egyes kristályok különleges tulajdon- 40 ságai következtében esetenként egymástól eltérőek. így például két teljesen azonos módon elállított és csiszolt kvarckristály­nak egymástól egészen eltérő rezgési se­bességei lehetnek, például lehetséges, hogy 45 az egyik kristálynak egyetlen rezonancia frekvenciája, míg a másiknak a főrezonan­cia helye körül még különböző mellék­rezonanciái vannak. Ezenkívül a lemez; egyéb adott tulajdonságai csatolásokat 50 okozhatnak, amelyek többhullámosság je­lentkezésén kívül különösen a kristály hő­mérsékleti ' együtthatóját befolyásolhatják. A kristály fizikai magaviseletében ez a je­lenség többhullámosság formájában észlel- 55 hető. A következőkben többhullámosság alatt mindig e két jelenség közül az egyi­ket, illetőleg a kettőt együtt értjük. A ta­lálmány célja a kristály oly módon való előállítása, hogy a készre munkált kris- $o tály ilyen tulajdonságokat ne mutasson. A találmány értelmében a kristályt, ame­lyet előzetesen készre munkáltunk, úgy­hogy az már csak többhullámosságot mu­tat, mint szűrőtagot, vagy mint rezonátort 65 villamos mérőberendezésbe iktatjuk, amely­ben az átbocsátás, illetőleg a rezonancia jellemző görbéjét a frekvenciától való füg­gőségben rajzoljuk fel. Ha az átbocsátás, illetőleg a rezonancia görbéjéből kitűnik, 70

Next

/
Thumbnails
Contents