127607. lajstromszámú szabadalom • Több főtartós repülőgépszárny

Megjelent 1941. évi augusztus hó 1. MAGYAR KIRÁLYI (ÄHÄ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127607. szám. V/h. osztály. — A. 4453; alapszám. Több főtartós repülőgépszárny. Arado Flugzeugwerke G. ni. b. H. cég, Potsdam. A bejelentés napja: 1940. évi szeptember hó 10. — Németországi elsőbbsége: 1939. évi szeptember hó 16. A találmány több főtartós repülőgép­szárny, amelybe hajtómű vagy a hajtómű­nek egy része be van építve, anélkül, hogy a hajtómű valamely része a főtartó által 5 felveendő erők lényeges részét továbbítaná. A találmány tehát nem azokra az ismert repülőgépszárnyakra vonatkozik, amelyek­nél maga a hajtómű van erőt átvivő főtar­tórészként kialakítva, hanem a használatos 10 fajtájú hajtóművek beépítésére. Ebben az esetben különösen a hajtómű be- és kiszerelése számára az a nehézség adódik, hogy a hajtómű részeinek át kell hatolniok a főtartó részein. Eddig úgy kí-15 sereitek meg e nehézség elkerülését, hogy a szárnyfőtartókat a hajtómű beépítésének helyén a főtartó gerince irányában felfelé és lefelé megnövelték, illetve ívelték, hogy ezek között az ívelések között helyet te-20 remtsenek a hajtóműrészek felvételére. Ez az építési mód azonban azzal a hátránnyal jár, hogy a hajtóművet átfogó főtartóré­szeket, különösen a be- és kiszerelés cél­jára, hajlítással szemben merevre és külö-25 nősen nehézre kell kialakítani, mimellett a haránterők átvitele még további nagy ne­hézségeket okoz. A szóbanforgó beépítési módnál továbbá a tangenciális erők felvé­telére merevítéseket kellett elrendezni, am-30 lyek a hajtóművet részben hozzáférhetet­lenné tették. A találmány célja e hátrányok elkerülése és főként a hajtómű, illetve motor be- és kiszerelésének igen egyszerűvé tétele. E 35 célt a találmánnyal a bevezetésben emlí­tett fajtájú repülőgépszárnnyal kapcsolat­ban úgy érjük el, hogy a főtartók egyike, előnyösen az elől fekvő főtartó azokon a helyeken, melyeken egy baj tómű van be­építve, meg van szakítva és legalább egy 40 másik főtartó a hajlítónyomatékok átvitelé­re átmenőén van kialakítva és hogy a meg­szakított főtartó végei a megszakítás he­lyén rácsos szerkezetű tartóként vannak a hajtómű körül vezetve, mikor is e rá- 45 csos tartónak legalább egy része oldható és oldott állapotban a hajtómű szabad be- és kiszerelését lehetővé teszi. Ilyen kialakí­tás esetén nem kejll a megszakítás helyén hajlítással szemben merev főtartóövekrőj 50 és/vagy a haránterők átvitelére való külön erősítésekről gondoskodni. A találmány szerint előnyösen a megsza­kított főtartó legalább egy öve a megszakí­tás helyén önmagában önálló rácsos szer- 55 kezetet alkot, míg a másik öv egyszerű hú­zott vagy nyomott rúdként van kialakítva. Ez a kialakítás minden további nélkül, kü­lönösen egyszerű eszközöket létesít a hajtó­mű be- vagy kiszerelésére, amikor is elő- o0 nyösen csak az alsó vagy egyéb, húzott vagy nyomott rúdként kialakított övet old­juk, míg a másik övet alkotó rácsos szer­kezet a hajtóművjet a be- és kiszerelés köz­ben hordja. A hajlítóerőket a megszakítat- 65 lan főtartó, illetve ,a megszakítatlian főtartók vezetik tovább. Rácsos tartó vagy rácsos szerkezetű tartó alatt a talál­mány értelmében nemcsak tiszta, kizáró­lag csuklós rudakból álló rácsos tartók, 70

Next

/
Thumbnails
Contents