127573. lajstromszámú szabadalom • A szerkezeti darabra ható ütköző, kovácsoló gépekhez

Megjeleni 1941. évi augusztus hó 1. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 127573. szám. XX/b. osztály. — W. 6979. alapszám. A szerkezeti darabra ható ütköző, kovácsoló gépekhez. Wagner & Co. Werkzeugmaschíneníabrík Gesellschaft m. b. H. cég, Dortmund, Németország. A bejelentés napja: 1938. évi december hó 22.* Támcsavaroknak vagy hasonló szerke­zeti daraboknak a kovácsoló gépen való­előállításakor a szorítópofák mögött az —a— gépállványon (1. ábra) —b— lemez 5 van megerősítve, amely a kovácsolt ré­szek hosszirányú korlátozásához való —c— ütköző csavarokat hordozza. Ez elrende­zésnek az a hátránya, hogy az ütközőcsa­var rögzítési pontja helytáll és rövid ková­in csolt részek esetén a messze kicsavart üt­köző a kovácsolási folyamat alkalmával kihajlásra erősen igénybe van véve. Ezáltal az ütköző feje kitérhet és a kitérésre követ­kező kovácsolt darab görbe lesz. Ez elren-15 dezés további hátránya abban van, hogy a —d— szorítópofák nehezen hozzáférhetőek. Különösen az —e— fogó, amellyel a ková­csolt darából a zömítés után megfogják és a következő mairicába helyezik, nehe-20 zen kezelhető. Ezeket a hátrányokat a találmány sze­rinti alább leírt berendezéssel kiküszöböl­jük. A keresztben elrendezett helytálló üt-25 közőlemez helyett, amint a 2. és 3. áb­rákban fel. van tüntetve, a gép nyílásá­nak hosszában helytállóan elrendezett vagy kicserélhető—f— lemez van, amelyen az ütköző —g— hordozója az —f— le-30 mez teljes hosszán belül különböző helye­ken erősíthető meg. Az ütköző elállítható­sága kisebb határok között a —c— ütköző­csavarnak a — g— ütközőhordozón belül való elállítására korlátozódik. Ez elrende­zés következtében az —e— fogó korláto- 35 zott kezelése, mint az az 1. ábra szerint adódnék, megszűnik. Ezenkívül elkerüljük az ütközőcsavar kihajlásra való igénybe­vételét. —h— a matricatömb és —i—< a kovácso- 40 ló gép nyomószerve, —k— a munkadarab, például mozdonykazán tám csavar ja. Az —f— lemez a gépállvánnyal egy da­rabban is lehet. A —g— ütközőhordozónak az —f— le- 45 mezen, illetőleg a gépállványon való el­állítható megerősítésére a találmány ke­retében számos szerkesztési lehetőség van. Szabadalmi igénypont: A szorítópofáknaik a nyomószervtől vagy 50 a nyomószervektől elfordított oldalán el­rendezett, kovácsoló gépekhez való, a szerkezeti darabra ható ütköző, különö­sen támcsavarok vagy hasonló szerkezeti darabok előállításához, melyre jellemző, 55 hogy az ütközőcsavar hordozója (g) a szerkezeti darab bevezetésének iránya-Kan elállítható. 1 rajzlap melléklettel * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák sza­badalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja. Felelős kiadó: dr. ladomérl SZMEBTNIK ISTVÁN m. hir. szab. Mró. „J ö V ö" Nyomdaszövetkezet, Budapest, IX., Erkel-u. 17. Tel.: 182-278 — Fel. vez.: Baranyl Józseí

Next

/
Thumbnails
Contents