127567. lajstromszámú szabadalom • Eljárás finom vagy poralakú szulfidoknak, különösen cinkszulfidoknak forgódobos kemencében való kéntelenítésére és forgódobos kemence finom vagy poralakú érc kéntelenítésére

Megjelent 1941. évi augusztus hó 1. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127567. szám. IV/h/1. (XH/d.) osztály. — M. 11689. alapszám. Eljárás finom vagy poralakú szulfidoknak, különösen cinkszulfidnak forgódobos kemencében való kéntelenítésére és forgódobos kemence finom vagy poralakú érc kéntelenítésére. Metallgesellschaft Aktiengesellschaft cég, Frankfurt a/M. A bejelentés napjai 1933. évi február hő 16.; Szulfidok leggyorsabb kéntelenítése a szulfidnak levegővel való legalaposabb át­keverése útján történik. Ezj a jelenség sor­rendben növekvő mértékben megállapílha-5 tó több emeletes mehanikus kemencéknél, a zsugorításnál, például Dwight-Lloyd- ké­szüléken való zsugorításakor, a forgódo­bos kemencénél és a legnagyobb mérték­ben fúvókák útján való porlasztásakor. 10 A levegő oxidálási képessége minden esetben abban a mértékben növekszik és járul hozzá a munkafolyamat, vagyis a kéntelen! tés gyorsításához, amily mérték­ben a levegőnek alkalma van a szulfiddal 15 való keveredésre. A találmány finom vagy poralakú szulfi­doknak, különösen cinkszulfidnak forgó­dobos kemencében eszközölt kéntelenítésé­hez való oly eljárás és oly forgódobos ke-20 menoe, melyek ezeknek a feltételeknek a legmesszebbmenő mértékben megfelelnek. A találmány szerinti forgódobos kemence ezért "különösen cinkszulfid lepörkölésére is alkalmas, melynek agyonpörkölése for-25 gódo'bos kemencében, mint ismeretes, ez­ideig nem volt lehetséges. A találmány abban van, hogy a forgódo­bos kemence szabad keresztmetszetének át­mérőjét az eddig szokásos mértéken túl 30 megnöveljük és pedig a nyílásban 3 (méter­nél nagyobbra. Növekvő átmérővel meghosszabbodik az az időtartam, amely alatt az egyes szulfid­részecske az adagolás után szabadon esik az adagolás * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. szabadalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés a kemencetéren át és ezzel mértani arány- 35 ban nő a lepörköl és sebessége; növekvő át­mérővel ezenkívül növekszik az ércnekj, például a belépési állapotban maradó vas­szulfid mennyisége viszonyítva a kemencé­ben lévő teljes szulfidmennyiséghez és ez 40 egyértékű a kemence teljesítőképességének további fokozásával. Minél nagyobb a forgódobos kemence átmérője, annál kisebb annak a lehetősége, hogy helyi túlhevülések következtében a 45 kemencefalazat elsalakosodik, minthogy a lepörkölés legnagyobb részt a kemence sza­bad terében megy végbe és a kemence na­gyobb keresztmetszete a felület négyzetmé­terenkénti növekedése útján hozzájárul a 50 kemenoefal és a falazat hűtéséhez. A találmány továbbá abban van, hogy a pörkölendő anyag adagolásával szem­benfekvő oldalon a kemencébe lépő pör­kölő levegő számára nagyobb számú be- 55 bocsátó nyílásról gondoskodunk, amelyek a kemence e homlokfalában vannak eloszt­va, például központos gyűrűk mentén van­nak elrendezve. A pörkölő levegőt ily mó­don számos egyes légsugárra bontjuk, ame- 60 lyek a kemenceköpeny közelében is to­vább haladnak és nem áramlanak főleg a kemence tengelyében, mint központosán a homlokfalban lévő egyetlen egy légbebo­csátó nyílás esetén. Ha az egyes légsuga- 65 rak nem is áramlanak oly egyenletes elosz­tásban a kemencén át, mint amikor azo­kat a homlokfalon át vezetjük be, a pör­rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-sz lovak . napja.

Next

/
Thumbnails
Contents