127550. lajstromszámú szabadalom • Eljárás víz- és oxidmentes kloridok, kiváltképen magnéziumklorid előállítására

Megjelent 1941. évi augusztus hó 1. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÖSÁG SZABADALMI LEIRAS 127550. szám. IV/h/l. osztály. — F. 8915. alapszám. Eljárás víz- és oxidmcntes kloridok, kiváltképen magnéziumklorid előállítására. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. Pótszabadalom a 126576. sz. törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja: 1929. évi április hó 3.* — Németországi eisőbbséga: 1928. évi április hó 24. A 126576. sz. törzsszabadalom szerinti eljárásra jellemző, hogy maguéziumoxid­tartalmú anyagokat ömlesztett magnézium­kloridban, vagy ömlesztett magnéziumklo-5 ridtartalmú sókeverékekben iszapolva, fű­lött csörgedeztető toronyban gázalakú, kloridképző szer felfelé haladó áramával szemben lefolyalunk. A találmány továbbfejlesztésekor kitűnt, 10 hogy azt az eljárást különös előnnyel oly ismert eljárással köthetjük össze, mely­nél az oxidos kiindulőanyagokat (pl. mag­néziumoxidot) oly anyagok hozzáadása mellett, melyek a hevítés folyamán lika-15 csokat képeznek és ezzel a klórnak a tes­tek belsejébe való jutásához elegendő sza­bad teret létesítenek, alaktestekké dolgoz­zák fel. A találmány értelmében az erősen lika-20 csos elkokszolódott alaktesteket alkalmas tartányban, mint pl. aknában valamely vil­lamosan fűtött, csörgedeztető rétegre, mi­ként azt a 126576. sz. szabadalmi leírás ismerteti, felrétegezzük. és a csörgedezi 25 tető torony alsó végén belépő, az egész csörgedeztető réteget átáramló klórral köz­vetlenül a csörgedeztető réteg fölött reak­cióba hozzuk. A reakció erősen exoterm ha­tása a reakciós anyag hőmérsékletét növeli 30 és ezzel a reakciót jelentősen sietteti. Emel­lett a hőmérséklet a magnéziumklorid olvadáspontja fölé emeljük, úgyhogy nagy­százalékos, csupán kevés százalék magné­ziumoxidol és kevés fölös szenet (esetleges 35 egyéb kloridok mellett) tartalmazó mag­* Ez a nap az 5930/1939.. M. E. sz. badalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés néziumklorid olvad meg. E megömlesztett magnéziumkloridot az alatta fekvő mintegy 800 C° meleg csörgedezlelő réteg azonnal felveszi és a megömlesztett anyag a ...fel­szálló tömény klórgázárammal szemben 40 nagy felületre kiterjedve lecsurog. Ekként a magnéziumkloridban még szuszpendált magnéziumoxid utolsó mennyiségei is könnyen átalakulnak és magnéziumoxid­ból vagy magnéziumoxidot képező anya- 45 gokból egy munkamenetben ömlesztett ál« lapotban igen tiszta vízmentes magnézium­kloridot kapunk. Oxidoknak, kloridokká való átalakítá-, sara alkalmazott fentebb említett, alak- 50 darabokat használó eljárásnál szükséges, hogy a hőmérsékletet a klórozásnál az előállítandó; klorid olvadáspontja alatt tart­suk. Ezzel ellentétben a jelen eljárásnál a magasabb hőmérsékleten való gyorsabb 55 klórozás előnyeit használhatjuk ki, mert a klórozószakasz alatt elrendezett fűtött csörgedeztető réteg a megolvadó kloridot azonnal lefolyatja, mielőtt az a még nem kész, erősen oxidtartalmú anyaggal reak­cióra képtelen tömeggé összesülne. A fő­•reakciós szakaszban fel nem használt klórt az eltávozó gázokkal hevített, fölül elhe­lyezett alakdarabok teljesen felveszik. A leírt munkamódot azonos módon egj^éb vízmentes, a képzési hőmérsékleten nem illékony kloridoknak mészklorid, cinkklo­rid és egyéb kloridoknak a megfelelő oxi­dokból való előállítására is használhatjuk. 70 rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák sza­napja. A csehszlovák szabadalom száma: 36846. 60

Next

/
Thumbnails
Contents