127482. lajstromszámú szabadalom • Automobil-szerelőakna

Megjelent 1941. évi július hó 15. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127482. szám. VIII/j. osztály. — V. 3989. alapszám. Aiitomobil-szerelőakna. Vacuum Oil Company R. T., Budapest. A bejelentés napja: 1940. évi július hó 30. 1. pótszabadalom a 121, 132 sz. törzsszab.-hoz. A 121.132. számú törzsszabadalom sze­rinti, gépjárművek kiszolgálására és javí­tására való, két felfuló-sínnel ellátott sze­rel őaknánál valamennyi a kocsin szükséges 5 eszköz, a íutósinek alatt, e síneken vagy e sínek íámasztóoszlopain van elrendezve, megerősítve, vagy lengethetően ágyazva. Ez elrendezés folytán, a legjobb térkihaszná­lás mellett, az eszközök rendkívül gyor-10 san és kényelmesen kezelhetők. A szerelőakna célját, valamennyi, a gépi járművön szükséges munka kényelmes és gyors elvégzésének lehetővé, tételét a ta­lálmány tetemesen elősegíti, még pedig 15 lengethető állófelületeknek az akna feneke fölött bizonj^os magasságban a felfutó-sí­nek alatti elrendezésével vagy megerősí­tésével. Ezek a célszerűen az akna középső ré-20 szében elrendezett állófelületek lehetővé teszik, hogy a gépi jármű alatt, annak magasabban vagy mélyebben fekvő részein, kényelmesen dolgozhassunk és a gépi jár­mű alatti teret, közvetlenül a munka be-25 fejezése után, gyorsan ismét szabaddá te­hessük. A találmányt előbb, több kiviteli alakot szemléltető rajz nyomán, példaképen is­mertetjük. 30 Az 1. ábra különösen teherkocsikhoz va­ló szerelőakna felülnézete, részben a 2. ábra I—I vonala szerinti metszetben. A 2. ábra, az 1. ábra szerinti szerelő­akna keresztmetszete, az 1. ábra II—II 35 vonala szerint. A 3. ábra a 2. ábra szerinti metszetnek az állófelülctek ágyazását szemléltető na­gyobb léptékű részletrajza. A 4. ábra a 3. ábra szerinti állófelületek felülnézete. 40 Az 5—8. ábrák az akna hosszirányában eltolható állófelületeket az 1—4. ábrákhoz hasonló nézetekben, illetve metszetekben szemléltetnek. A 9—12. ábrák hosszirányban eltolható 45 állófelületek további kiviteli példáját szem­léltetik. —1— jelöli a —3— lépcsőkön megköze­líthető szerelőakna hosszfalait és —2— ha­rántfalait. A szerelőaknát az —5— támasz- 50 lófalak vagy pillérek hordta két —4— fel­futó-sín hidalja át. A találmány szerinti szerelőaknában ál­lófelületek vannak, melyek lehetővé teszik, hogy a tehergépkocsin különböző magas- 55 ságokban dolgozhassunk. Ezek az állófelületek állíthatók, lehget­hetők, vagy fel- és lecsappanthatók, mi­melleit vagy helytállóan vannak fel­függesztve (1—4. ábrák), vagy az akna 60 hosszirányában eltolhatóan (5—8., illetve 9—12. ábrák). Az 1—4. ábrák szerinti megoldásnál a —30— állófelületek, —31— csapokkal (3— 4. ábra), az —5— támasztófalakba helyt- 65 állóan beeresztett és kétoldalt —32— sze­mölcsökkel ellátott —33— íartóvasakon vannak megerősítve. Az 5—8. ábrák szerinti példaképem ki­viteli alaknál a —34— tartó vasakon meg- 70

Next

/
Thumbnails
Contents