127477. lajstromszámú szabadalom • Kétszíjjas nyújtómű

Megjelent 1941. évi július hó 15. MAGTAB KIEilYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127477. szám. XIV/a/1. osztály. — S. 18211. alapszám. Kétszíjjas nyújtómű. Spinnfaser Aktiengesellschaft cég, Kassel-Bettenhausen. A bejelentés napja: 1940. évi január hó 16. Németországi elsőbbsége: 1939. évi január hó 24. Kétszíjjas nyújtóművek szíjjainak veze­tését rendszerint az elülső irányváltoztatás helyén, az elülső henger előtt, úgy valósít­ják meg, hogy az alsó és a felső szíjjat 5 egy-egy helytállóan elhelyezett léc fölött vezetik. A gyakorlatban különösen olyan fajtájú szíjjvezctés terjedt el, melynél a két léc úgy van egymással összekötve, hogy egyenlőszárú villát alkotnak. A két 10 villaszár keresztmetszetét úgy alakítják ki, hogy a két szíjj ne felület felett, hanem csak keskeny él felett legyen vezetve. E kétszíjjas nyújtómű működésmódját a két szíjj mindenkori egymásközötti távolsága 15 határozza meg. E távolságot viszont a vil­la két szára egymásközötti távolságának szabályozásával állíthatjuk be. A két szíjj egymásközötti távolsága, amely a minden­kori fonandó szálas anyag tulajdonságai-20 hoz kell hogy alkalmazkodjék, a villával csak úgy szabályozható, hogy a követelmé­nyeknek megfelelően nagyobb vagy ki­sebb szártávolságú villákat helyezünk be. A két szilárd léc feletti ilyen szíjjvezetés 25 tulajdonsága azonban, hogy a bőr-szíjjak a szóbanforgó irányváltoztatási pont és a hengereken való hajtásuk helye között a nyújtómű közepén felfelé és lefelé kiha­jolnak. A szálak vezetése ennekfolytán fő-30 ként csak kz elülső irányváltoztatási he­lyen megy végbe. Ezen eddig csak úgy tudtak segíteni, hogy a szíjjaknak nem dolgozó ágait feszílősínek vagy IVszítőgör­gők felett wzellók. 35 A találmánv szerint a felső és az alsó szíjj vezetését külön-külön végezzük. Az alsó szíjjat lapalakú léc felett vezetjük. A felső szíjjat nem léc tartja, egy bizo­nyos helyzetben, hanem e helyett szaba­don mozgatható terhelőgörgqt alkalma- 40 zunk. A terhelőgörgőnek bizonyos átmé­rőnél meghatározott súrya van. E görgőt csak behelyezzük a felső szíjjba, aminek folytán, a nyújtómű ferde helyzete és a nehézségi erő behatása következtében, az 45 a szíjjat munkairányban mindig kifeszí­teni igyekszik. Minthogy a felső szíjj te­hát állandóan ki van téve ennek a feszí­tésnek, egyenes, érintőleges összeköttetést kell hogy képezzen a középső henger fe- 50 letti megfogási pont és a terhelőgörgőn le­vő irányváltoztatási pont között. Ilymódon tehát elérjük a felső szíjj kívánt egyenes vonalú vezetését. A felső szíjj hosszát ak­korára választjuk, hogy a terhelőgörgő a 55 lapalakúra kialakított alsó léc fölé kerül­jön. Minthogy ennek a lécnek bizonyos szélessége van, mindig biztosítva van az, hogy a terhelőgörgő által lefelé kifejtett nyomás a szíjj bizonyos megnyúlása esetén 60 is e léc fölött hasson. Az alsó szíjjat szük­ség esefén ismert eszközökkel tarthatjuk feszes állapotban. Ezáltal a szálakat a két szíjj közül való kilépésükkor a fonás mű­velete szempontjából megkívánt alakban 65 vezetjük. A terhelőgörgőnek továbbá közepén be­mélyedése van, mely olyan széles, mint amekkora szélességet az előfonalnak a ve­zelölés által előidézett ide-oda vándorlása 70

Next

/
Thumbnails
Contents