127464. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolás negatív karakterisztikájú kisütőcsöveknek és ehhez való lámpa

Megjelent 1041. évi július hó 15. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIfiÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127464. szám. Vll/h. osztály. — I. 4170. alapszám. Kapcsolás negatív karakterisztikájú kisütőcsövekhez és ehhez való lámpa. Egyesült Izzólámpa és Villamossági R. T. cég, Újpest. A bejeintés napja: 1939. évi december hó 12. Gáz- és/vagy gőztöltésű kisütőcsövek, kü­lönösen ívkisülésű lámpák karakterisztiája tudvalevőleg általában negatív, azaz ka­pocsfeszültségük a rajtuk átmenő áram-5 erősség növekedésekor csökken. Ezért az ilyen kisütőcsövek állandó feszülségű áramforrásból, pl. villamos világítási há­lózatból, vett árammal való üzembentar­tásához valamilyen áramkorlátozó szerv-10 nek velük való sorbakapcsolása szükséges. Erre a célra váltóárammal táplálj qsö­veknél többnyire fojtótekercset alkalmaz­nak, amely megfelelő önindukciója és így segélyével az áramkorlátozás igen csekély 15 veszteséget jelentő wattfogyasztás mellett történhet meg. Ezenfelül a fojtótekercs fá­ziseltolást is hoz létre, ami a minden fél­periódusnál szükségelt újragyújtást is elő­segíti. Ä gyakorlatban ugyanis fojtóteker-20 cseket szoktak alkalmazni, amelyeknél a lámpából és oly fojtótekercsből álló rend­szerre» nézve a fáziseltolás szögének cosi­nusa kb. 0.6. Ily fojtótekercs alkalmazása esetén abban a pillanatban, mikor a vál-25 tóáram erőssége a nulla ponton megy ke­resztül, tehát a kisütőcső oltott állapot-J>an van, a feszültség a nullától különböző olyan értékű és olyan irányú, hogy larög­jtöni újragyújtás biztosítva van. Ez a fá-30 ziseltolás azonban többek között azzal a hátránnyal jár, hogy az egész áramkört, tehát a vezetékeket ós áramfejlesztőket is, magasabb áramerősségre kell méretezni, mint ugyanazon wiattfogyasztás mellett 35 szükséges volna, ha sa fáziseltolás szöge nulla volna. Ennek ellensúlyozására már javasolták olyan kondenzátoroknak a foj­tótekerccsel való párhuzamos kapcsolását, (amelyek a fáziseltolódást kiküszöbölik. Ez azonban az amúgy is bonyolult és drága 40 berendezést még jobban komplikálja és drágítja. Javasolták ezenkívül oly ohmikus ellen­állásnak a kisütőcsóvel va'ó sorbakapcso­lását, amely a benne fellépő wattfogyasz- 45 tást, például világítás céljaira, hasznosítja. E célból például ívkisülésas higanygőzlám­pákat izzólámpával sorhakapcsolva lehet égetni, aminek az az előnye, hogy az iz­zólámpa izzószála által kisugárzott fény 50 keveredik a higanygőzlámpa fényével és pótolja az utóbbiból hiányzó vörös és sár­ga szníeket. Az ilyen üzemnek azonban (többek között az a hátránya, hogy a fe­szültség ós az áram között fáziseltelódás 55 nem lévén, a higanygőzlámpának minden fél periódusban történő kialvásakor a rajta levő feszültség nulla és így a lámpa csak akkor gyújt ismét, ha iá feszültség az eh­hez szükséges értéket elérte. Ennek foly- 60 fán a higanygőzlámpa működésében arány­lag hosszú áramnélküli, tehát sötét, sza­kaszok lépnek fel, amelyek az izzólámpa világítását is befolyásolják, izzótestének hőtehetetlensége által megszabott mérték- 65 ben. Ennek a hátránynak elkerülésére a jelenleg használatos ilyen kevert fényű vi­lágításnál, a gázkisülésű lámpa és az izzó-Jámpák általában nem sorba, hanem pár­huzamosan vannak kapcsolva, mimellett 7o

Next

/
Thumbnails
Contents