127449. lajstromszámú szabadalom • Nagynyomású fémgőzkisütőcső

Megjelent IMI. éti július hé 15. ITAÖYAR KIRÁLYI ^§3KÍ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127449. szám, Vll/g. (Vll/h.) osztály. — P. 9829. alapszám. Nagynyomású iéiiigőzkisiilöcsö. N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken cég, Eindhoven (Németalföld). A bejelentés napja: 1940. évi március hó 33. — Németalföldi elsőbbsége: 1939. évi április hó 1. Ismeretes, hogy a nagynyomású fém­gőzkisütőcsövekben a fémgőz nyomása iá, cső gyújtása uLán erősen növekedik, amit az égőfeszültség növekedése kísér. A nagy-5 nyomású fémgőzkisütőcső tulajdonsága te­hát, hogy az égőfeszültsége rendes üzem közben lényegesen nagyobb (legalább két­szer nagyobb) annál az égőfeszültségnél, amely közvetlenül az ívkisülés gyújtása' 10 után fellép. A gőznyomás növekedését az a jelenség is kíséri, hogy a kisülés ösz­szeszűkül, azaz ia kisütöcső teljes kereszt­metszetét többé ki nem tölti. Ismeretes e kisütőcsövekben az elgőzö-15 lögtethető fém mennyiségének olymérvű korlátozása, hogy e fémmennyíség a ren­des üzem közben teljesen "elgőzölög és a fémgőz telítetlen. Az elgőzölögtethető fém fölös mennyiségének jelenlétében a kisü-20 tőcső fokozódó hevülésénél a gőznyomás és ennek megfelelően a kisülés égőfeszült­sége is egyre növekedik. Annak révén, hogy a fémmennyiséget a megadott mó­don korlátozzuk, ama pillanattól kezdve, 25 melyben az összes fém gőzalakba ment 'át, a gőznyomás a kisütöcső előrehaladó) hevülésénél csupán lassan növekedhet, úgy) hogy az égőfeszültség szintén csupán igenj lassan emelkedhet. Éz igen előnyös, mint-30 hogy ennek következtében stabilabb üze­met érünk el, ami pl. abban nyilvánul, hogy a hőt felvevő környezet állapotá­nak változásánál, azaz a hőleadás és -a lápáramforrás feszültségének változásai­nál a kisülés égőfeszültsége; gyakorlatiljag 35 állandó marad. Ily korlátozott mennyiségű fém alkal­mazásánál a kisütöcső villamos terhelését akként választhatjuk, hogy a, fémgőz a rendes üzem közben erősen túlhevített, 4Í> iizaz a kisülési tér legalacsonyabb hőmér­séklete lényegesen magasabb ama hőmér­sékletnél, melyen a telítési nyomás a te­lítetlen fémgőznek kisütőcsőbén való nyo­másával egyenlő. Ezzel azt az előnyt ér- 45 jük el, hogy a kisütöcső felfűlési ideje, azaz az az időtartam, amely a kisütő­csőnek hideg állapotból a rendes üzemi állapotba juttatására szükséges, csökken-A találmány nagynyomású fémgőzkisütő- 50 cső, akként korlátozott mennyiségű elgő­ízölögtethető fémmel, hogy a rendes üzem közben äz összes fém elgőzölgött és a jtalálmány célja e csövek javítása. E ki­sütőcsövek alkalmazásánál az a kellemet- 55 len jelenség lép fel, hogy ha a cső rendes üzeme közben a kisülés megszakad (vagy szándékosan annak révén, hogy jaz áram­kört megszakítjuk vagy pedig szándék nél­kül, amennyiben pl. az áramforrás fe- 60 szültsége egy pillanatig iá kisülés fenn­tartására (szükséges feszültség lalá süllyed), a kisülés ismét való gyújtásához szükséges feszültség jóval nagyobb, mint la hideg Ál­lapotú kisütöcső gyujtófeszültsége. Ren- 65 des körülmények között ennek folytán a rendelkezésre álló feszültség túl kicsiny ahhoz, hogy ismét azonnali gyújtást idéz­zen elő. Ennek oka a csőben a kisülés

Next

/
Thumbnails
Contents