127448. lajstromszámú szabadalom • Berendezés villamos gázkisütőcsővel

Megjelent 1S4Í. évi július hó 15. MAGYAR KIKÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 127448. szám. VH/g. osztály. — P. 9828. alapszám. Berendezés villamos gázkisütőcsővcl. N. V. Philips' Gloeilampenfaforiekcn cég, Eindhoven (Németalföld). Ä bejelentés napja: 1940. évi március hó 33. — Németországi elsőbbsége: 1939. évi április hó 1. Ismeretes villamos gázkisütőcsővcl (me­lyen itt nem csupán oly kisütőcsövet kell érteni, melynek kisülése csupán gázból álló töltésben megy végbe, hanem oly ki-5 sütőcsöveket is, melyeknek gáztöltésűk vagy gáz-gőzkeverékből álló töltésük van) sorba önindukciót kapcsolni és a kisütő­csőhöz párhuzamosan kapcsolót tartal­mazó áramágat elrendezni. A kisütőcső 10 üzembevételénél e kapcsolót zárjuk, ami­nek következtében a'kisütőcsövet'áthidal­juk és az önindukciót áram járja át. A kapcsoló nyitásával ezután laz önindukció­ban a kisütőcső gyújtását elősegítő feszült-15 séglökést keltünk. A kapcsolót akként ké­"" pezhetjük ki, hogy önműködően dolgoz­zék. E célból a kapcsolót, pl. az áram­körbe akként felvett mágnesesévé nyit­hatja, hogy ezt zárt kapcsoló esetén áram 20 járja át. E mágnescsévét esetleg az az ön­indukció alkothatja, melyben az erős fe­szültséglökést keltjük. Ha a kisütőcső üzemben nincs, a kapcsoló zárt és a ki­sütőcső áthidalt. Amint a tápáramforrást 25 bekapcsoljuk, a mágnescsévét áram járja át és a kapcsoló nyílik, aminek következ­tében az önindukcióban a cső gyújtását előidéző feszültséglökés keletkezik. Ha a gyújtás bekövetkezik, a mágnesesévé a kiap^ 30 csolót nyitott helyzetben tartja. Amennyi­iben a gyújtás be nem következnék, a kap­csoló ismét záródik és a gyújtóberendezés -ismét dolgozni kezd. E berendezés hátránya, hogy ha-a ki-35 ísütőcsövet bekapcsolt tápáramforrás ese­tén a berendezésből eltávolítjuk, a gyúj­tóberendezés működni kezd és addig dol­gozik, míg az áramforrást ismét ki nem kapcsoljuk. Ez nem csupán a gyújtóbe­rendezés sérülését idézlieti elő, hanem az- 40 jzal a következménnyel is jár, hogy a cső­foglalat kontaktusszervei között állandóan nagy feszültség van, ami kiváltképen annak révén, hogy a kisütőcső a foglalatában nincs, igen veszedelmes lehet. 45 Hasonló hátrányok más gyújtóberende­zéseknél is felléphetnek, melyeknél a ki­sütőcső az áramforráshoz csatlakozó áram­kör egy részével párhuzamos kapcsolású. Vannak pl. oly berendezések, melyek ön­indukció és kapacitás soros kapcsolásából, álló rezonanciakört tartalmaznak, mimel- , lett a kisütőcsövet az önindukcióhoz vagy a kapacitáshoz párhuzamosan kapcsoljuk Nem gyújtott kisütőcső esetén e rezonan­ciakört erős áram járja át és az öninduk­(ció végei, valamint a kondenzátorborítá- ._, sok között nagy feszültség van, melyet iá kisütőcső gyújtására alkalmazunk. Ha a kisütőcső egyszer gyújtott, a rezonanciakör egy részéhez párhuzamos áramágat alkot* aminek következtében e kör árama erő­sen csökken, Ha e berendezés áramforrását bekap- 65 csoljuk, miközben a kisütőcső a berende­zésből el van távolítva, itt is az a hátrány, adódik, hogy a csőfoglialatkontaktusszerveinj állandóan nagy feszültségek lépnek fel. A hosszabb ideig átjáró rezonanciaáram al 70

Next

/
Thumbnails
Contents