127437. lajstromszámú szabadalom • Lebegően elrendezett fék teljesítménymeghatározáshoz

Megjelent 1041. évi július hó 15. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LETRAS 127437. szám. VH/f. osztály. — F. 9281. alapszám. Lebegően elrendezett íék teljesítménymeghatározáshoz. „Famo" Fahrzeug und Motorenwerke G. m. b. H., Breslau. A bejelentés napja: 1940. évi október hó 14, Erőgépek, különösen égési erőgépek tel­jesítményének teljcsítménymérőfékkel tör­ténő meghatározásánál pontos eredmény elérése céljából szükséges, hogy a gyakran 5 rugalmasan ágyazott motort a fékkel ak­ként kössék össze, hogy a motor forgató­nyomatéka a fékre rázkódásmentesen le­gyen átvihető. Ezt oly módon érhetjük el, hogy teljesítménymérőfékként örvénylő 10 vízzel működő vízféket választunk és azt a motor forgattyútengelyén szabadonállóan rendezzük el; ezáltal szükségtelenné válik az, hogy a motor és a fék közé külön ru­galmas kapcsolót iktassunk be, melyet ne-15 héz úgy kialakítani, hogy a forgatónyoma­tékot pontosan átvigye. Fékezőpadok be­rendezésénél ezenkívül gyakran annyira korlátozott tér áll rendelkezésre, hogy az csak lebegően elrendezett fék elhelyezését 20 teszi lehetővé. Ez vonatkozik különösen arra az esetre, ha a meglevő fékpadokat kell átépíteni. A lebegőn elrendezett telje­sítménymérőféknek mindenekelőtt azt "a fontos követelményt kell kielégítenie, hogy 25 a fék az erőgép vagy annak a teljesítményt leadó része, pl. a forgattyútengely számára ne jelentsen meg nem engedhető nagy já­rulékos igénybevételt. A találmány értelmében lebegően el-30 rendezett teljesítménymérőféket egy vagy több tárcsaalakú futókerekű hidraulikus fékként alakíthatjuk ki. Az effajta tárcsa­alakú futókerékkel egyrészt aránylag nagy teljesítményt fékezhetünk le; mimellett 35 másrészt súlyuk kicsi lehet, úgyhogy a vizsgálandó motornak, illetve a motorfor­gattyútengelynek ebből eredő járulékos igénybevétele megengedhető határok között marad. E helyen főként a járulékos haj­lítónyomatékra gondolunk, mely a motor tengelyének arra a részére hat, mely a lebegően elrendezett féket hordozza. A fék­nek a találmány szerinti tárcsaalakú futó­kereke ezenkívül igen keskenyre készít­hető, úgyhogy a fék súlypontja a motor tengelyéhez aránylag közel helyezhető. Ez­zel kapcsolatban áll a találmánynak az a további jellemzője, mely szerint a féknek lehetőleg sok, különösen a röpítőerő által igénybe nem vett részét könnyű munka­anyagból készíthetjük; ez vonatkozik min­denekelőtt a reakciós erőt felvevő házra. A háznak könnyű munkaanyagból való ki­alakítása lehetővé teszi, másrészt, hogy a házat a futókeréken két csapággyal támasz­szuk meg és ezeket oly távolságban ren­dezzük el egymástól, hogy azok a háznak üzem közben nyugodt, rázkódásmentes helyzetét és ezzel a fékezőerőnek megbíz­ható, lengésmentes mérését tegyék lehe­tővé és pedig anélkül, hogy ezáltal ismét az egész fék súlypontja a motortengely csatlakozórészétől hátrányos módon eltá­volodnék. A találmány szerinti teljesítménymérő 65 készüléknél továbbá a víz hozzávezetése! a tárcsaalakú futókerékhez akként alakítót-« luk ki, hogy a víz a tárcsa' mindkét ol­dalát egyenletesen érje. Ezzel tengelyirá­nyú erők fellépését — melyek a motor- 70 40 45 50 55 60

Next

/
Thumbnails
Contents